ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 11:49
މުހައްމަދު ލިޓަންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި، އޭނާ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ، ގދ. ތިނަދޫ، މަނާރު، މުހައްމަދު ނިޒާމު
މުހައްމަދު ލިޓަންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި، އޭނާ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ، ގދ. ތިނަދޫ، މަނާރު، މުހައްމަދު ނިޒާމު
ރާއްޖެއެމްވީ
ލިޓަންގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ލިޓަންގެ މަރު: ދިފާއަށް ލިޔެކިޔުންތައް ނުލިބޭކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން
 
ލިޔުންތަކާއި ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށްވެސް ގުޅުއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ 1 ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދިފައިވޭ

ބަންގްލަދޭޝަށް ނިސްބަތްވާ މުހައްމަދު ލިޓަންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި، އޭނާ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ، ގދ. ތިނަދޫ، މަނާރު، މުހައްމަދު ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް 3 ދައުވާއެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ އެނގި ހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި ވައްކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަދި ޑައިމޯފިނުން މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ވަނީ ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމާގުޅޭ އަމުރާ ގުޅޭގޮތުން ނުކުތާތައް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ 1 ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދިފައިވެއެވެ. އޭނާއަކީ ކާކުކަން ހާމަވެއްޖެނަމަ އޭނައަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް އޮތުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ވެސް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު ދިފާއުން ވަނީ ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ހެކިތައް ސިއްރު ކޮށްދިނުމަށް ދިފާއުން އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަން ވެސް ދިފާއީ ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާ ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ ލިޔުންތަކާއި ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ވެސް ގުޅުއްވި ކަމަށެވެ.

މިއީ މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވެސް ދިފާއުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވާތީ، ގާޒީ ވަނީ އެކަމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ދައުލަތަށް އަންގަވާފައެވެ.

Advertisement

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ މުޙައްމަދު މިސްބާޙުއެވެ.

މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް:

ލިޓަންއާއި ނިޒާމް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ކަނޑުމައްޗަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ޚަބަރެއް ނުވެގެން އެ މީހުން ހޯދަން ފެށީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދެ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނިކޮށް ހުޅުލޭ ނެރު ކައިރިން، އެ ދެ މީހުން ދަތުރުކުރި ތެޔޮބޯޓު ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ނިޒާމް ވެސް ގެއްލިފައި ވާކަމަށްބުނެ ފުލުހުން އޭނާއާއި ލިޓަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް، ގެއްލުނުތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ނިޒާމް މާލެއިން ފެނިގެން ފުލުހުން ވަނީ ޖެނުއަރީ 3ގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ނިޒާމް ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކާއި އެހެން ހެކިތަކުން، އޭނާ ކުރި ކަމަކުން ލިޓަން މަރުވެފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ނިޒާމް ކުރި ކަމަކީ މީހަކު މަރުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ އެނޫން ނަތީޖާއެއް ނުނިކުންނާނެ ކަމެއްކަން ދައުލަތުން ކޯޓުގައި ސާބިތުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް