ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 19:52
ރައީސް މުއިއްޒު މޯދީ އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް މުއިއްޒު މޯދީ އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޓްވިޓަރ
އިންޑިއާ ސިފައިން
މޯދީއާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ ކަމަށް ރައީސް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި
 
އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންދިއުމަށް އެދުނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އާދައިގެ މިނިސްޓަރުން އަރިހުގައި
 
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދެއް އަދިވެސް ޔަގީނެއް ނުވޭ
 
މޯދީއާ ބައްދަލުކުރައްވާ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންދިއުމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅު ނުވި

ކޮޕް28 ސަމިޓްގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއި ބައްދަލުވެވަޑައިގެން އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރުމާއި ގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކަވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއި މަޝްވަރާ ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންނެވީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮޕް28 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިންމުމަށް އިހްތިރާމްކުރާ ވާހަކަފުޅު ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާއަކީ ވެސް ޑިމޮކްރަޓިކް ގައުމެއް ކަމަށް މޯދީ ވެސް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި، ޑިމޮކްރަސީއަށް އިހްތިރާމްކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަދި ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުމަކީ މި ސަރަހައްދުގެ ހަމަޖެހުން ކަމަށް ވެސް މޯދީ ވިދާޅުވިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަކީ ހަމަޖެހިގެން ގައުމު ކުރިއަށްދިއުން ކަމަށާއި، މި ސަރަހައްދަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އެއީ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި ކަމަށާއި، ސެންސިޓިވިޓީސް ތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި މިކަންކަމަށް އެޑްރެސްކުރެވިގެން މި ކަންކަން ހައްލުވެގެން ދިއުމަކީ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެއްވެސް ގައުމަކާއި ދެކޮޅުވާ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހުރިހާ ގައުމަކާއި ވެސް ރައްޓެހި، ގުޅުންތައް މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލުގެ ހަމައިގެ ތެެރޭގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މޯދީއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، ބޮޑުވަޒީރަށްވުރެ ދަށް ލެވެލްގެ ހަތަރު ފަސް ބައްދަލުވުމެއް ގައި އެ ވާހަކަ މާ ތަފްސީލުކޮށް ދެކެވި އެއްބަސްވެ، އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންދާގޮތަށް އެއްބަސްވި ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ތަފްސީލަށް ނުދެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދުތައް ސަރުކާރުން އެކި ދުވަސްތަކުގެ އެކި އަދަދުތައް ދެމުން އަންނަ އިރު ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ލިބުނު ލިޔުންތަކުން އެކިފަހަރު ހުރީ އެކި އަދަދުތައް ކަމަށެވެ. އެއީ 77ން ގޮސް 89ށް ކަމަށާއި، އެއަށްވުރެ އިތުރުވެސް ވެދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެއްކޮށް ސާފުކޮށް ނުބެއްލެވޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޔަގީންކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ލިބުނު ރޭންޖް ނުވަތަ އަދަދު ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެއަށްވުރެވެސް ގިނަވެދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮޕް28ށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ކުރިއާ ހަމައަށް އޮތީ ފޮރިން އަދި އިންޑިއާ އެމްބަސީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއެއް ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބާރަށް އެބަހިނގާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް