ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 16:07
ހޯރަފުށީ ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓް
ހޯރަފުށީ ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ހޯރަފުށީ ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ 22 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
 
އެމުވައްޒަފުން ދިޔައީ ފެނަކަ ބްރާންޗް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން
 
މިވަގުތު ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް އަންގާފައިވޭ
 
އާދިއްތަ ދުވަހު މާލޭގެ ފެނަކަ ހެޑް އޮފީހުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ސީވީއާއި އައިޑީކާޑު ފޮނުވުމަށް އެންގި

ހއ.ހޯރަފުށީ ގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި މުވައްޒަފެއް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކިޔާދިން ގޮތުގައި އެމުވައްޒަފުން މިހާރު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާތާ މިހާރު ދެ އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި ކުއްލި ގޮތަކަށް އާދިއްތަ ދުވަހު މާލޭގެ ފެނަކަ ހެޑް އޮފީހުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ސީވީއާއި އައިޑީކާޑު ފޮނުވުމަށް އެންގި ކަމަށެވެ. އޭގެފަހުން މިވަގުތު ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، 22 މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސިޓީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓް މަޝްރޫއު މިވަގުތަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއެކު، މިމަޝްރޫއަށް ވަގުތީ ގޮތުން ނެގިފައިވާ މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، ބޮޓްލިންގ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި އެމުވައްޒަފުން އައީ އެރަށުގައި ގާއިމްކުރާ ފެނަކަ ބްރާންޗް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މުވައްޒަފުންނަކީ ހޯރަފުށީގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގައި އަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
13%
13%
38%
0%
38%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފީއަލީ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން ބިރު ދައްކާ ކަމުގެ ތުހުމަތު!
ކުރީ ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ބަންކަރިން ހިދުމަތް ޖުލައިގައި ފެށޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި
ޔުނީފޯމްގައި ސަރުކާރަށް ސަނާކިޔުން ރަނގަޅު، ދެކޮޅަށް ފާޅުކުރާ ހިޔާލާއެކު ސަސްޕެންޑް
ޕޮލިޓެކްނިކްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފެނަކައިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރަނީ
ސްޓެލްކޯއިން ފެނަކައަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ގައްދޫ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ވެސް އެރަށުގައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރު ގެންދާނެކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފި
ގައްދޫގައި ހުރި ޖަނެރޭޓަރު ފުވައްމުލަކަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރަނީ ކައުންސިލްގެ ގަރާރަކުން އެކަން ނުކުރަން އަންގާފައިވަނިކޮށް
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އީސަ ގޮވާލައްވައިފި