ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:52
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މ ކޮޅުފުށީ ޖަވާހިރުވާދީ އަޙްމަދު ނަސީމް
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މ ކޮޅުފުށީ ޖަވާހިރުވާދީ އަޙްމަދު ނަސީމް
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ބުޅަލަށް އަނިޔާކުރުން
ބުޅަލަށް އަނިޔާކުރި މީހާ ފިހާރަ ކައިރީގައި އޮތް އެހެން ބުޅަލަކަށް ޙަމަލާ ދޭ މަންޒަރުވެސް ފެނިފައިވޭ
 
އޭނާއަކީ ހައްޔަރު/ބަންދު ލޮގް އޮތް ފަރާތެއްކަންވެސް ކޯޓު އަމުރުން އެނގޭ
 
ޖަނަވާރުންނަށް އަނިޔާވެރިވުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ

ބުޅަލަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ އިތުރު 10 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މ ކޮޅުފުށީ ޖަވާހިރުވާދީ އަޙްމަދު ނަސީމެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވާރުންނަށް އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

އޭނާ ބުޅަލަށް އަނިޔާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބުޅާ ކައިރިއަށް ގޮސް، ކުއްލިއަކަށް ވަޅިއަކުން އެ ބުޅަލަށް ޙަމަލާދޭތަނާއި، ޙަމަލާ ދިނުމާއެކު އެ ބުޅާ ދުއްވައިގަނެގެންދާ މަންޒަރު އެ ވީޑިއޯގައި ފެނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި މަޖިލީހުގައި އޭނާ ބުނީ، ވީޑިއޯއަކީ މިހާރު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހެދިދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޯޓުން ފުރަތަމަ ވަނީ އޭނާ 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 10 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 13 ޑިސެމްބަރު 2023 ގައެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ބުޅަލަށް ޙަމަލާ ދިނުމަށްފަހު، ފިހާރަ ކައިރީގައި އޮތް އެހެން ބުޅަލަކަށް ޙަމަލާ ދޭ މަންޒަރު ފެނިފައިވާކަމަށް ބުނެ މީހަކު ބަޔާންވެސް ދީފައިވެއެވެ.

އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރި ހާލަތުގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި ގާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 59 ވަނަ މާއްދާއާއި 60 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

އޭނާއަކީ ހައްޔަރު/ބަންދު ލޮގް އޮތް ފަރާތެއްކަން ވެސް ކޯޓު އަމުރުން އެނގެއެވެ.

ޖަނަވާރުންނަށް އަނިޔާވެރިވުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް