ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 18:36
ރައީސް މުއިއްޒު، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް މުއިއްޒު، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޓްވިޓަރ
އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ މައްސަލަ
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ ސިފައިންގެ އަދަދު ރައީސަށް އަދިވެސް ޔަގީނެއް ނޫން
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެވޭނީ އަދަދު ޔަގީންކުރެއްވުމަށްފަހު ކަމަށް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ އަދަދުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވޭނީ އެ ސިފައިންގެ އަދަދު ޗެކްކުރެއްވުމަށްފަހު ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ އިންޑިޔާގެ ސިފައިންގެ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސަށް ސުވާލު ދަންނަވާފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ އަދަދުގެ ގޮތުގައި ހާހުން ސިފައިން ތިބިކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ރައީސް އޮފީހުން ދިން މައުލޫމާތުން ހާމަވީ ރާއްޖޭގައި ތިބީ އެންމެ 77 ސިފައިން ކަމަށް އެ ނޫސްވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

އެހެންކަމުން އެހާ ބޮޑު ފަރަގެއް އެކަމުގައި އައީ ކީއްވެގެންތޯ ނޫސްވެރިޔާ ދެންނެވުމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ އަދަދު ޔަގީންކުރެއްވުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ހަމަ ޖެހޭނީ އިތުރަށް ބަލާލަން ތި އަދަދާ ބެހޭގޮތުން އިނގޭތޯ! އަދަދު ޗެކްކޮށްފަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ރައީސް މުއިއްޒު އެހެން ވިދާޅުވުމާއެކު، އާންމުން ވަނީ، ރައީސަށް ރާއްޖޭގައި ތިބީ 77 ސިފައިންކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އަދި ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރި ސިފައިންގެ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް އާންމުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް