ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:24
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުން
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
ނަތީޖާ އިއުލާން ނުކޮށްގެން ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުންގެ ނުރުހުން
 
މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރެވޭނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ވަނީ ބުނެފައި
 
ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދިޔައީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށް

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން ލަސްވުމާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދިފަހުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދިޔައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ނިމުމަށްފަހު ވޯޓު ގުުނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ޕާޓީގެ އޮފިޝަލް އެކްސް ހޭންޑަލުން ވަނީ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރެވޭނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެއާއެކު އެ ޕާޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުންގެ ނުރުހުން ވަނީ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އެރެއިން އެރެއަށް ލިބުނުއިރު ޕާޓީއެއްގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ލަސްވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މެންބަރުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން ލަސް ކުރަނީ ގަސްތުގައެވެ. އެއީ އެ އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވަކި ބޭފުޅަކަށް މަގާމު ދިނުމަށް އިންތިޚާބު އޮޅުވާލުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު އާއި އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރުއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބުނެފައިވަނިކޮށް ހަސަން ލަތީފު ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އޭނާއަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންފައިވާކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެކްސްގައި އޭނާ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ ޝީޓުތަކުން ދައްކަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވެއްޖެކަން ކަމަށެވެ.

ހަސަން ލަތީފު މިގޮތަށް ޕޯސްޓުކުރައްވާފައި ވަނިކޮށް އަމްރު ވަނީ އޭނާ ކާމިޔާބު އިއުލާން ނުކުރައްވަން ހުންނެވީ ވަގުތީ ނަތީޖާ ނުލިބޭތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކްސްގައި ޕޯސްޓް ކުރައްވާފައެވެ.

ޑިމޮކްރެކްޓްސްގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލާފައި ވަނީ ރައީސް، ނައިބް ރައީސް (އާންމު)، ނައިބް ރައީސް (އަންހެން)، ނައިބް ރައީސް (ޒުވާން)، ވިމެން ޑިމޮކްރެޓްސް ލީޑަރު، ވިމެން ޑިމޮކްރެޓްސް ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު، ޔަންގް ޑިމޮކްރެކްޓްސް ލީޑަރު އަދި ޔަންގް ޑިމޮކްރެޓްސް ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް