ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 19:26
މަޝްވަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
މަޝްވަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެއާއި ލަންކާގެ ގުޅުން
ރާއްޖެއާއި ލަންކާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
 
ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ، އެކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ދެ ބޭފުޅުން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ގެ ހަވާސާގައި، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގައި އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު އާއި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން، ދެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ތައުލީމީ ދާއިރާއިންނާއި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ދެ ގައުމަށް ފައިދާހުރި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ރައީސުން ވަނީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމާއި ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ރާއްޖެއާއި ލަންކާއިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވަމުން ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު އާއި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވަނީ، ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ، އެކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހަފުތާއެއް ވީއިރު ވެސް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދަމަހުގެ ފަހުން ބޭއްވުމާގުޅޭ ބިލް ތަސްދީގެއް ނުކުރޭ
ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސް އާ ހިއްސާކޮށްފި
ގދ ވާދޫ އަދި ފިޔޯރީ ކައުންސިލާއި ޑަބްލިޔުޑީސީ އާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބިންހިއްކައި ސްލިޕްވޭ ހިމެނޭގޮތަށް ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ދިގު ލިސްޓެއް ރައީސާއި ހިއްސާކޮށްފި
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ ބްރިޖާއި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު އަދި ސީޕްލޭން ހަބެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ފަށާނެ
އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އާއި ހުޅުދޫމީދޫ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖު މަޝްރޫޢުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން އަދި ސަރވޭގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ބްރިޖާއެކު އެތައް ރައްޔިތުންނެއް މުއްސަނދިވި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ލޯނުތައް ނަގާނީ ރައްޔިތުން މުއްސަނދިވާ ގޮތަށް: ރައީސް މުއިއްޒު