ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 14:16
ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލުމަށް ރޭވި ރޭވުމާއި ދެކޮޅަށް އޭރު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލުމަށް ރޭވި ރޭވުމާއި ދެކޮޅަށް އޭރު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ސިމްވަރ / ޓްވިޓަރ
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ތަރައްޤީކުރުން
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަނީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލާ އެ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ބަދަލުކުރަން
 
މީގެ ކުރިން ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ފާފުއަތޮޅު ވިއްކާލަން އުޅުނު
 
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ތަރައްޤީކުރުމަކީ ފާފު އަތޮޅު ވިއްކާލުމުގެ ފެށުން

ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަނީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލާ އެ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ބަދަލުކުރަން ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ އެ ޕްރޮޖެކްޓާއި މެދު ސުވާލު އުފެއްދޭއިރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލަން އުޅުއްވި ވާހަކައަކީ މަޝްހޫރު ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއިރުގެ ވިސްނުމަކީ ހުޅުމާލެ ހިިއްކާފައި އެތަނަށް ފ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބަދަލުކުރުން ކަމަށެވެ.

ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ އަނެއްކާ ވެސް ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލާފައި ފުށިދިއްގަރުފަޅަށް ފ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބަދަލުކުރަން މި ސަރުކާރުން ރާވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުށިދިއްގަަރުފަޅު ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ އެކަމުގެ ފެށުން ކަމަށާއި، އެ ވާހަކަ އެހާ ފަލަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ބައެއް ވަޒީރުން ވެސް ދައްކަވަނީ އެހެންވެގެން ކަމަށް ޔައުގޫބް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް އެކަމާއި ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރު ބަދަލުވުމަކީ އެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ ފުށިދިއްގަރުފަޅު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރުއަކީ ގޮތް ނޭނގޭ މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި، ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކާ ތަރައްގީކުރަން ދައުލަތުން ލޯ ލާރިއެއް ވެސް ހަރަދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފުށިދިއްގަރުފަޅަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރަން ހިމަނާފައިވަނީ ކީއްކުރަންތޯ މެންބަރު ޔައުގޫބް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

Advertisement

ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ 400 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ފުށިދިއްގަރުފަޅު ނުހިއްކޭނެ ކަމަށާއި، އެ ކުރައްވަން އުޅުއްވާ ކަމަކާއި މެދު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފައިސާއަކުން ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހުގައި އެތަން ހިއްކަން 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަކީ ސުވާލު އުފެއްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ޔައުގޫބް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކުރަން އެ އުޅޭ ކަމަކީ، 400 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ނަމުގައި އެތަން ބަޔަކަށް ދީގެން އެ ފައިސާ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ހަރަދުކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ވެސް ޔައުގޫބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރާނަމަ، އެމްޑީޕީން އެ 400 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ބޭކާރު ގޮތުގައި ގެއްލިގެންދާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނުވެ، ކުރީ ސަރުކާރުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަންވެގެން ހިއްކަން ފަށާފައިވާ ތަންތަނުގައި އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް މީގެ ކުރިން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގައި ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއިރު ސޭވް ފާފުގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކެމްޕޭނާއި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރެޝަރާއެކު އެކަން ނުވިއެވެ. އެއިރުވެސް ފާފު އަތޮޅު ވިއްކާލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރީ ދުބާއީގެ މުއްސަންޖަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
0%
0%
67%
17%
0%
ކޮމެންޓް