ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:39
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އަވަސް
އެފްއޭއެމް
މައިގަނޑު ސަސްޕެކްޓަކީ ބައްސާމް، ދައުވާ ކުރެވޭނެ ހެކި އެބަހުރި: ޕީޖީ ޝަމީމް
 
ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ނުވަތަ ދެ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ޝަރީއަތަށް މައްސަލަ ފޮނުވޭ ވަރަށް ހެކި ހޯދިދާނެ ކަމަށް

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި އެ އިދާރާގެ އެހެނިހެން އިސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ލިބޭނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް ޙުސެއިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕީޖީ ޝަމީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގަ އެވެ. ޝަމީމް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގައި އެ އޮފީހަށް ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ވެސް ލިބޭ މައުލޫމާތާއެކު، ތަހުގީގު އިތުރަށް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ނުވަތަ ދެ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ޝަރީއަތަށް މައްސަލަ ފޮނުވޭ ވަރަށް ހެކި ހޯދިދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެފްއޭއެމަށް ލިބޭ ފައިސާ އަށް އެ އިދާރާގެ އިސްވެރިން ޚިނާނާތްތެރިވާކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތު އެންމެ ބޮޑަށް ރައްދުވާ ފަރާތަކީ، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް ކަމަށް ވެސް ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން އެފްއޭއެމަށް ފޮނުވާ ފައިސާ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ޝަމީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އިތުރަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވީ އިދާރާތަކަށް ލިބެމުން އަންނަ ފައިސާ ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދުތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރި ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ބައެއް ކަހަލަ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައި ހުރި، އާންމު ގޮތެއްގައި އިންސާނުން ލިޔުން ބަލަހައްޓާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން އެތަކެތި ހޯދައި، އެއްކޮށް ނިއުޅުވައި ހަދަން ދަތިތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ޝަމީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެކަން އެއްކޮށް ބަލައި ކުރިއަށްދާން ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އެފްއޭއެމް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް. ދެން މައިގަނޑު ސަސްޕެކްޓަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ފެންނަން އޮތީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތުހުމަތަކީ ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ތުހުމަތަކީ އެފްއޭއެމަށް ފީފާ އިން ފޮނުވާ ފައިސާ ރާއްޖޭގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރަނީއޭ. ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި ތަންތަނަށް ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުން ކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދުތަކެއް ހަދާފައި، އެކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް ހަދާފައި އެބަ ހުރި.
ޙުސެއިން ޝަމީމް / ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް

އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ތުހުމަތުގައި ދިވެހި ފުލުހުން ވަނީ އެ އިދާރާ އަށް ވަދެ ބަަލައި ފާސް ކުރުން ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު ފުލުހުން ބުނީ، އެފްއޭއެމަށް ލިބެމުން އަންނަ ފައިސާއަށް އެ އިދާރާގެ އިސްވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމުގެ ސާފު ހެކި ފެންނަން ހުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ތުހުމަތުތަކަށް، އެ އިދާރާއިން ވަނީ އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ މާލީ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެ އިދާރާ އަށް ލިބޭ ފައިސާއަށް އިސްވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވާކަމުގެ ތުހުމަތު މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މާލީ ގޮތުން އެފްއޭއެމްގެ ވަނީ ބޮޑު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. އެގޮތުން ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު، ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ވެސް އޮތީ ނުދައްކަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ޝަރުއީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ޙުކުމްތައް ވެސް އައިސްފައި އެބަހުއްޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް