ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 22:44
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، އިކްރާމް ހަސަން
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، އިކްރާމް ހަސަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ގެދޮރުވެރިޔާ އަދި ބިންވެރިޔާ
ގާނޫނީ ސަރުކާރަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް، އަލަށް އަންނަ ސަރުކާރުތަކުން އިހުތިރާމުކުރަންވާނެ: މެންބަރު އިކުރާމު
 
އިކްރާމް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ސަރުކާރެއްވެސް އުފެދިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަމަށް

ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަކީ ވެސް ގާނޫނީގޮތުން ހޮވިފައިވާ ސަރުކާރުތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ސަރުކާރުތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް، އަލަށް އިންތިޚާބުވާ ސަރުކާރުތަކުން އިހުތިރާމުކުރަންވާނެ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިކްރާމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ހިންގި ގެދޮރުވެރިޔާ އަދި ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިކްރާމް ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ބިމާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުން، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ގޯއްޗާއި އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ފްލެޓުތައް، އެތަންތަނަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންނަށް ލިބުނު ތަނުން، ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިއްޖެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން އެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލަން އެންގީ، އެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އިކްރާމް ވިދާޅުވީ، ކުރީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވި އަސްލަމް އެފަދައިން އަމަލުކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުންވެސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިކްރާމް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް އޭސީސީން އެދުމުން، ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުންވެސް ދޫކޮށްފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރު އިންތިޚާބުވިފަހުން އޭސީސީން އަނެއްކާވެސް ފްލެޓްތައް ހުއްޓުވާލި ހުއްޓުވާލުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން އިކްރާމް ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރަކީވެސް ގާނޫނީގޮތުން ހޮވިފައިވާ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، އެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫއުތަކަށް އައު ސަރުކާރުން އިހުތިރާމު ކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ.

ގާނޫނީ ސަރުކާރެއްގެތެރޭގަ އެހެން ކުރެވިފަ ހުންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުންވެސް އިހުތިރާމު ކުރަންވާނެ. ނުވަތަ ދެން އަންނަ ސިޔާސީ ފަށަލައަކުންވެސް އިހުތިރާމު ކުރަންވާނެ.
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، އިކްރާމް ހަސަން

އިކްރާމް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ވެސް އުފެދިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަލަށް އަންނަ ސަރުކާރަކުން، ކުރީ ސަރުކާރުން ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަލުން ފެށުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އަލަށް އަންނަ ސަރުކާރަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ރީސެޓްކޮށްފަ އަލުންބަލުން ރާއްޖެ ފަށަންޖެހޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރަން ޖެހޭނެ ސަރުކާރެއް ނޫން.
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، އިކްރާމް ހަސަން

އިކްރާމް ވިދާޅުވީ އެހެންކަމުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގެދޮރުވެރިޔާ އަދި ބިންވެރިޔާ މަޝްރޫއުގައި އާންމުންނަށް ދީފައިހުރި ލިޔުންތައް ބަދަލުކޮށް ހެދުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަޢުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަނީ ބިރު: ޖީހާން
ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ޖެހުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެނީ، ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ދޭން ނުވަތަ، މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހުމުން އެކަނި: އިސްމާއީލް
ކައުންސިލުތަކުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައަށް އެވްރެޖުކޮށް 5000 ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއް ގެނައުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް
ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލެމުންދާތީ: ނިޔާޒު
ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި: ސައުދު
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގައިފި