ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:44
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޕޯޓޯ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު، ޒަވީ އެދެނީ ކެތްތެރިވާން
 
މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ނޫން އެހެން ގޮތެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފައި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އެފްސީ ޕޯޓޯއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ކުޅުންތެރިން ކެތްތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ޒަވީ މިހެން ބުނީ ޕޯޓޯ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ، މެޗުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފި ނަމަ، ބާސެލޯނާ އިން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނިކުންނާނެކަން ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިއީ ކެތްތެރިކަމުގެ ސުވާލެއް ކުރިމަތީގައި އޮތް ވަގުތެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޒަވީ ބުނީ، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް އޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވިސްނުމަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާ ދެރަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި ޕޯޓޯ މެޗަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ފައިނަލެކެވެ. އެހެންކަމުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ނޫން އެހެން ގޮތެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ޒަވީ ވަނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެންމެ ފަހު މެޗުގައި ނުކުޅެވުނު، އެއް ނަންބަރު ގޯލު ކީޕަރު ޓާ ސްޓެެގެންގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކައިފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕޯޓޯ މެޗުގައި ސްޓެގެން ކުޅެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން ނިންމާނީ އަނިޔާ އަށް ބެލުމަށްފަހު، އެންމެ ފައިދާވާ ގޮތަށް ކަމަށް ވެސް ޒަވީ ބުންޏެވެ. ޒަވީ ބުނީ އަނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން ސްޓެގެން ޓީމާއެކު ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ނުގެންދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަރިތަކުރުންތަކަށް އޭނާ ހާޒިރުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޕޯޓޯ މެޗުގައި އޭނާ ލައްވާ ކުޅުވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މެޗުގެ ކުރިން ބައެއް ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ޒަވީ ބުންޏެވެ.

ޕޯޓޯ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު، ގްރޫޕް އެޗުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އޮތީ ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ބާސެލޯނާ އަދި ޕޯޓޯ އަށް ވެސް ލިބެނީ ނުވަ ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންކަމުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް، ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުވާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް