ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 16:09
މެމްބަރު ސިޔާމް
މެމްބަރު ސިޔާމް
މަޖިލިސް
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް
ބިން ހިއްކަން ސަރުކާރުތަކުން 1.52 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި ފައިދާ އެއް ނުވޭ - ސިޔާމް
 
ސިޔާމް ވަނީ ޓެކްސްގެ ފައިދާ އާއްމުންނަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފަ
 
ސަރުކާރުތަކުން ހިއްކާ ބިމުގެ ފައިދާ ވާނެ ގޮތް ސަރުކާރުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
ސިޔާމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ސަރުކާރަށް ފައިދާ ވާ މަޝްރޫއުތައް ހިންގައިގެން ކަމަށް

ބިން ހިއްކަން 1.52 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެކަމުގެ ފައިދާ ނުލިބޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު (ސަން ސިޔާމް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މެދު ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިޔާމް ވަނީ ރާއްޖެއިން ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދަކީ ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ސިޔާމް ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އޭގެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހޭދަކުރާ ނަމަ އެހެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭރުން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި ސަރުކާރުތަކުން ރަށްރަށުގެ ބިން ހިއްކުމަށް 1.52 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ޚަރަދު ކުރި ފައިސާ ގާވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނި ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ސަރުކާރުތަކުން ހިއްކާ ބިންތަކުން ރައްޔިތުންނާއި، ސަރުކާރު އަދި ދައުލަތަށް ވެސް ވާ ފައިދާ އެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުތަކުން ހިއްކާ ބިމުގެ ފައިދާ ވާނެ ގޮތް ސަރުކާރުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިތުރަށް އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން ކުރާ ވައްކަންތައް ހުއްޓުވެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުން ފައިދާ ނުލިބޭ ނަމަ ރާއްޖެ ފަގީރުވެގެން ދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ސިޔާމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ސަރުކާރަށް ފައިދާ ވާ މަޝްރޫއުތައް ހިންގައިގެން ކަމަށެވެ. ސިޔާމް ވަނީ ޓެކްސްގެ ފައިދާ އާއްމުންނަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެއީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަަމަށް ސިޔާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވާ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާނީ ސިޔާމް
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި