ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:17
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއްގެ ތެރެއިން
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ބަޖެޓް ބަހުސް
ބަޖެޓު ބަހުސް: ސަރުކާރުން ފައިނޭންސް މެނޭޖްކުރާ ގޮތާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން
 
ފައައިނޭންސް ކުރުމުގައި ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މެމްބަރުން ޤަބޫލުކުރޭ
 
ކުރިއަށް ގޮސްގޮސް ހުރި ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރުން ވަކާލާތުކުރާ ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވޭ
 
ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ނިޔަތާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި

ސަރުކާރުން ފައިނޭންސް މެނޭޖްކުރާ ގޮތާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކޮށްފިއެވެ.

މެމްބަރުން އެފަދައިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބަޖެޓް ބަހުސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ބަޖެޓް ބަހުސް މަރުހަލާގައި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑަށް ފަހު އެ ހާލަތު ބަދަލުނުވާ ކަމަށާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށް މިހާރު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހަރަކާތް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތަކަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޗައިނާ ހާބަރ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 360 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ކަމަށްވާއިރު އެ މަސައްކަތް ދިގުދަންމާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 2025 އާއި ހަމައަށް ޑިއުޓީ ނުދައްކާގޮތަށް މަސައްކަތް ދިގުދަންމާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ލާރި ނުލިބިވާ ކަމަށް ވެސް ސަނީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝާޒް އާއި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަހުމަދު (ހަސަންޓެ) އާއި ދެ ބޭފޫލުންގެން ވެސް ވަނީ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާ އެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް ގޮސްގޮސް ހުރި ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރުން ވަކާލާތުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަށް އެ މެމްބަރުން ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކުރައްވާފައެވެ. މެމްބަރުން ވަނީ ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އިސްކަން ނުދޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދަރަނި ބޮޑުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް ފަހު މި ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ނިޔަތާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި