ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:22
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަން
ނޫސްވެރިކަމުގެ ބާރު މިހާރު ވަނީ ގަދަވެފައި، އެއީ ޤައުމުގެ އެންމެ ގަދަ ބާރު - ނާއިބު ރައީސް
 
ނޫސްވެރިންގެ ޤައުމީ ޒިންމާ މިއަދު ބޮޑު ކަމަށާއި ތެދު ޚަބަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ރިޔާސީ އެޖެންޑާގައި މީޑިއާއާއި ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާފައިވާކަމަަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި
 
ދޮގު ޚަބަރު ނުފެތުރުމުގެ ޒިންމާ ނޫސްވެރިންގެ ގޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ކަމަށް ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވި

21 ވަނަ ޤަރުނާއެކު ނޫސްވެރިކަމުގެ ބާރު މިހާރު ގަދަވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ޤައުމުގެ އެންމެ ގަދަ ބާރު ކަަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްވަމުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ޚަބަރު ފެތުރުމާއި ނޫސްވެރިކަން އާއްމުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު ނޫސްވެރިން އަދާކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެއީ އެންމެންނަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ބާރު ކަމަށް ނާއިބު ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނާއިބު ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިކަމަކީ ޤައުމު ހަމަޖެހުމާއި، ޤައުމުގެ ކަންކަން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ވަކި ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރުމުގެ ކޮންޓްރޯލް އެކަމަކާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ނޫސްވެރިންގެ ޤައުމީ ޒިންމާ މިއަދު ބޮޑު ކަމަށާއި ތެދު ޚަބަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދޮގު ޚަބަރު ނުފެތުރުމުގެ ޒިންމާ ނޫސްވެރިންގެ ގޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ރިޔާސީ އެޖެންޑާގައި މީޑިއާއާއި ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާފައިވާކަމަަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދިވެހި މީޑިއާތަކަށާއި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް، ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީގެ ރަން ޒަމާނެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ޒަޢާމަތުގައި ގެނެސްދެއްވާނެކަމަށް ވެސް ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ބައެއް ކަންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ނޫސް މީޑިއާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމާއި، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މަގު ނޫސް މީޑިއާތަކަށް ފަހިކޮށްދިނުން ހިމެނެެއެވެ. އަދި އޮފީސް ޚަރަދުކުޑަކޮށް މީޑިއާ ހިންގޭނެ މީޑިއާ ވިލެޖެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި، އެކި ދާއިރާތަކުން ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކޮށް، ތަޢުލީމު ދީ، ޤާބިލް ނޫސްވެރީން ބިނާކުރުމަށް ދައުލަތުން ހޭދަކުރުމާއި، ސަރުކާރުން ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނޫސްތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތު ނުކުރުމާއެކު، ނޫސްވެރީންނަށް ޖަވާބުދާރީވެ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކަންކަން ހާމަކުރުން ހިމެނޭކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް