ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 19:51
ޗައިނާ ގައި ކުޑަކުދިން ޑަކްޓަރަށް ދައްކަން ކިއު ހަދާފައި
ޗައިނާ ގައި ކުޑަކުދިން ޑަކްޓަރަށް ދައްކަން ކިއު ހަދާފައި
ވަޔަން
ޗައިނާގައި ރޯގާ ފެތުރުން
ޗައިނާއިން އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް 19 ކަހަލަ ބައްޔެއް ؟
 
ކުޑަކުދިންގެ ހޮސްޕިޓަލް ތަކަށް ޑަކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކާ ދުވާލަކު ހަތްހާއެއްހާ ކުދިން ގެންދާކަމަށްވޭ

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބޭޖިންގ އަދި އުތުރު ޗައިނާގެ އެކިހިސާބު ތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް އާންމު އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް އިތުރު ވަމުންދާތީ ޑަބްލިއު.އެޗް. އޯ އިން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފިއެވެ. އަދި މިހާރު ފެތުރެމުން މިދާ ބައްޔާބެހޭ ތަފްސީލްތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ހިއްސާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ޗައިނާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ވަނީ ރަސްމީކޮން އަންގާފައެވެ.

ޚަބަރުލިބޭ ގޮތުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހޮސްޕިޓަލް ތަކަށް ޑަކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކާ ދުވާލަކު ހަތްހާއެއްހާ ކުދިން ގެންދާކަމަށް މީޑިޔާ އައުޓްލެޓްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ބޭޖިންގ ޗިލްރަންސް ހޮސްޕިޓަލް ގެ އޮފިޝަލަކު މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެހޮސްޕިޓަލަށްވެސް ދުވާލަކު ހަތްހާސް ކުދިން ދައްކަން ގެންދެއެވެ. މިއީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެޕޭސިޓީ އަށް ވުރެ މާމަތީ އަދަދެކެވެ. އެހެން ކަމުން ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކި ކިއުގައި އެތައްގަޑިއެއް ހޭދަކުރަން ޖެހެއެވެ. ބޭޖިންގ ޗިލްރަންސް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން ޓިއަންޖިންގެ އެންމެ ބޮޑު، ކުޑަކުދިންގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު 13 ހާހެއްހާކުދިން ދައްކާ ރެކޯޑެއް ގާއިމް ކޮށްފައިވާކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭބަލިތައް ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހުން މިހާބޮޑަށް އިތުރު ވެފައިވާތީ ޑަބްލިއު އެޗް އޯ އިންވަނީ ބައްޔާބެހޭ މެޑިކަލް ތަފްސީލްތައް ހިއްސާ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ޗައިނާގެ ކިބައިން އެދި، އަދި އެކަން އާންމުކޮން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ޗައިނާއިން ބުނެފައިވަނީ އާދަޔާޚިލާފް، އަދި ނުވަތަ އައު ބައްޔެއްގެ "ޕެތޯޖަން" އަދި މިހާތަނަށް ފެނިފައި ނުވާކަމުގައެވެ. ޗައިނާގެ އެންއެޗްސީން ބުނެފައިވަނީ ކުދިންނަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުރިންވެސް ޖެހޭ އިންފްލުއެންޒާ، ކޮވިޑް، މައިކޯޕްލަސްމާ، ނިއުމޯނިޔާ އަދި ރެސްޕިރޭޓަރީ ވައިރަސް އަކުން ޖެހޭ އާރުއެސްވީ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބެކްޓީރިއާއަކުން ފެތުރޭ ނިއުމޯނިޔާ ގެ އަސަރު ބޮޑަށް ފެންނަނީ އެންމެ ކުޑަކުދިންގެ ކިބައިން ކަމަށް ހެލްތު އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.  

Advertisement

ޗައިނާގައި މިވަގުތުވަނީ މިއަހަރުގެ ފިނި މޫސުން ފެށިފައެވެ. މިއީ ކޮވިޑް 19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅިފިޔަވަޅުތައް މީގެ އަހަރެއްހާދުވަސް ކުރިން އުވާލިފަހުން އައި ފުރަތަމަ ފިނި މޫސުމެވެ.

ފިނިމޫސުމުގެ ފެށުމާ ދިމާކޮށް ޗައިނާގެ އިތުރުން އިގިރޭސި ވިލާތް އަދި އެމެރިކާގައިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ރޯގާ ޒާތުގެ، ނޭވާލާނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ޖެހުން އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުން ދާ ބައްޔާބެހޭގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް އެންގްލިއާގެ ޕްރޮފެސަރ ޕޯލް ހަންޓަރ ވިދާޅުވީ ކުދިންނަށް ޖެހޭ އިންފެކްޝަން ގެ ފުރިހަމަ ޑައެގްނޯސިސް އެއް ހެދޭ ވަރަށް އަދި މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެއާއެކުވެސް މިއީ ކޮވިޑް 19 ފަދަ އެޕިޑެމިކް އެއްކަމަށް އަދި ނުބެލެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެޕިޑެމިކް އެއްނަމަ ބަލިޖެހޭ ބޮޑެތި މީހުންވެސް މިހާރަށް ވުރެ ގިނަ ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މިބަލި އެހެން ގައުމުތަކަށްވެސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމާއެކު މިވަގުތު ކުރެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑުކަމަކީ އެހެން މީހުން ކެއްސާ ކިބިހި އަޅާއިރު އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމެވެ. އަދި ތިމާވެސް ކެއްސާ ކިބިހި އަޅާނަމަ އަގަޔާ ނޭފަތް ނިވާ ކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރު އުޅުނު ގޮތަށް ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމާއި، ފަސޭހައިން ބަލިޖެހިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމާއި ، ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އެހެން މީހުންނާ ދެމެދު 3 ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއް ބެހެއްޓުމާ، ބޭރުން އައިސް އަދި މަސައްކަތެއްގައި އުޅުނު ނަމަވެސް ގިނަ ގިނައިން އަތް ދޮވުމާއި އަދި ރޯގާ ޖެހިފައިވާ މީހުން އެކަހެރި ކުރުން ހިމެނެއެވެ.   

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ނިންމީ މުޅި ދުނިޔެއިން، މަޑު އެ ކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތަ؟": ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
ޗައިނާއެކު އަޑި ނޭގޭ ޑީލެއް؟ މަނަވަރު އައިސް ނަގާނެ މައުލޫމާތެއް ނަގައިފި
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ޔަހޫދީ ޤަތުލުޢާންމުގައި ޣައްޒާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހަފުސްކޮށް، އެތައް ޢާއިލާއެއް ބަނޑަށްޖައްސައިފި!
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ އަދަދު، ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށްވުރެ ހަގުނަ އިތުރު
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަގަށް ނަގާ، މަޖުބޫރުން ކައިވެނި ކުރުވުމުގެ ފަހަތުގައި ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސިފައިން!