ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 16:40
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ރައީސް އޮފީސް
ދިރާސީ އަހަރު
ދިރާސީ އަހަރަށް ގެންނަ ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއި ސުވާލުކުރަނީ
 
މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ މެންބަރު ރޮޒައިނާ
 
އެކަޑަމިކް އަހަރަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި

ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުން، 2025 ވަނަ އަހަރު އަނެއްކާ ވެސް ޖެނުއަރީ މަހަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެމް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

Advertisement

ދިރާސީ އަހަރަށް ގެންނަ ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމެވެ. ރޮޒައިނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުން، 2025 ވަނަ އަހަރު އަނެއްކާ ވެސް ޖެނުއަރީ މަހަށް ބަދަލުކުރާއިރު ކުދިންގެ ކިޔެވުމަށް ވާނެގޮތަކާމެދު ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތުމާއެކު މިކަން ކުރަންއުޅޭގޮތެއް ދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓަރަށް ވާނީ ސުވާލު ހުށައަޅާފައި ކަމަށެވެ.

ރޮޒައިނާ ކުރައްވާ ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި ރޮޒައިނާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސުވާލަކީ 2025 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ފެށުން ޖެނުއަރީ މަހަށް ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް، މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކިޔަވާކުދިންގެ ކިޔެވުމަށް އަސަރުކޮށް، އެ ކުދިންގެ އުމުރުން ބައެއް އަނެއްކާވެސް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު ބެލެނިވެރިންނަށް އޮތުމާއެކު، މިހާރު ހިނގަމުންދާ ދިރާސީ އަހަރު، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި ނިމޭއިރު، އެ ތާރީހާއި، އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިރާސީ އަހަރާ ދެމެދު ހޭދަވާ މުއްދަތުގައި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއިން ވިސްނަވާފައިވާ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން އޮޅުން ފިލުއްވައިދެއްވުމަށެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއެކު ބައްދަލުކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވަނީ ދިރާސީ އައު އަހަރު, އަހަރުގެ ކުރީކޮޅަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ތަންފީޒުކުރަން ފަށާނެ ވަކި އަހަރެއް އަދި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ނުވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ދަރިވަރުން ނެރެން ފަށައިފި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމް "ރިވެލި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުފުޅާއެކު ހޫނު ފެނަށް ''މިނެކެ ނުލައި ކޮންމި ކަމަކު ދޮގެ ހެދުމާ އާއްމު ދާ؟''
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާއިރު، "ގައުމިއްޔަތު މާއްދާ" ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: އިހްސާން