ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:59
ގދ. ތިނަދޫ
ގދ. ތިނަދޫ
ރާއްޖެއެމްވީ
ގދ.ތިނަދޫއަށް ސީޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުން
ގދ.ތިނަދޫއަކީ ސިޓީއެއް ކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް މި ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 
ތިނަދޫއަކީ ސިޓީއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނެރުނު ގަރާރު ބަދަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވި
 
ތިނަދޫ ސިޓީއެއް ގޮތަށް ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ވަނީ އަންގާފައި
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ބައެއް މާއްދާތައް މަދު ކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ގދ.ތިނަދޫއަކީ ސިޓީއެއް ކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް މި ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އއ.އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ގދ.ތިނަދޫއަކީ ސިޓީއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި އެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ބައެއް މާއްދާތައް މަދު ކަމަށް ބުނެ، ސިޓީއެއް ގޮތަށް ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ތިނަދޫއަކީ ސިޓީއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނެރުނު ގަރާރު ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ބަދަލު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ތިނަދޫއަކީ ސިޓީއެއް ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެއްލެވުމަށްފަހު ކަމަށް މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބަލާނެ ކަމަށާއި، މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މިއަދު ހެނދުނު ގުޅުއްވި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ތިނަދޫ އަކީ ސިޓީއެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިފައި. ނަމަވެސް މިއަދު އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނާމެންނަށް އެބައޮތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓުން އޮތޯރިޓީން އަންގާފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުނު ގަރާރުގައި ހުރި ބައެއް މާއްދާތައް މަދުވީމަ ސިޓީއެއް ގޮތަށް ބަލައެއް ނުގަންނަމޭ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް ސަރުކާރު ބަދަލުވީމަ ސިޓީތައް ރަށަށް ބަދަލުވެ އަތޮޅުތައް ރަށްތަކަށް ބަދަލުވެ މި ބަދަލުތަކަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ގެނޭވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެން ކިހިނެތްތޯ އެ ގަރާރު ބަދަލުކުރާނީ. އޭރުގައި ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގާނޫނީ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް އެކަން ކުރައްވާފައި އޮންނާނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަން ވެސް ބަލަމުން ދާނަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް މުސްތަގުބަލުގައި ތިނަދޫ ސިޓީއެއްގޮތުގައި އޮންނާނެ.
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު

ގދ. ތިނަދޫއަކީ 30 އޮގަސްޓް 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަށައެޅުއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
43%
0%
14%
0%
43%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސްގެ ނުސީދާ ބަހުގެ ހަަމަލާތަކެއް އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާ އަށް؟ ވިދާޅުވީ އެހެން ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ!
ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ހައްގުތައް އޮތީ ފޮތުގައި، ޢަމަލުތަކުން ފެންނަނީ ޚުދުމުހުތާރުކަން: ޝަފީޤް
ފެންނަނީ އެއް މައިދާނުގައި ރައްޔިތުން އަދި އަނެއް މައިދާނުގައި ސަރުކާރު އޮވެގެން މަސައްކަތް ކުރާތަން - ފަތުހުﷲ
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ހައިވަކަރު އޮޑިއެއް ކަމަށް ހީކޮށް، ފެންނަނީ ޅޮސް އޮޑިއެއް - ފައްޔާޒް
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ