ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 09:00
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނުވަ ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނުވަ ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންނުދޭ ނަމަ ޕާޓީގެ މީހުންގެ ފަހަތުން ދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދިން - ފައްޔާޒް
 
ފައްޔާޒް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގައި މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް
 
އެމްޑީޕީގެ މީހުންގެ ފަހަތުން ދާނެ ކަަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ވެސް މި ސަރުކާރުގެ އިސް މީހަކު ގުޅާފައިވޭ
 
ވަޒީރުން އައްޔަންކުރުމަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ވަނީ ފޮނުއްވާފަ

ވަޒީރުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ނުދޭ ނަމަ ޕާޓީގެ މީހުންގެ ފަހަތުން ދާނެ ކަމަށް ބުނެ، މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އިސް މީހަކު އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފައްޔާޒް މި ފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ އިސް މީހަކު އޭނާ އަށް ގުޅައި، ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދޭ ނަމަ އެމްޑީޕީގެ މީހުންގެ ފަހަތުން ދާނެ ކަަމަށް ބުނި ކަމަށެވެ. ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދޭ ކަމަށް ވާނަމަ އެމްޑީޕީގެ މީހުންގެ ފަހަތުން ދާނެ ކަަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނަށް ވެސް މި ސަރުކާރުގެ އިސް މީހަކު ގުޅާފައިވާ ކަަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް އެމަނިކުފާނާއި އެކަން ހިއްސާ ކުރެއްވި ކަަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަހަލަ ކަންކަމާ މެދު ކުޑަކޮށް ވެސް ނުވިސްނުމަށް ފައްޔާޒް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގާފައިވާ ނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގެން އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި އެޅުވޭނެ ކަމެއް ނުއޮންނާނެ ކަމަށާއި ނުހައްގުން ޖަލުގައި ކިތަންމެ ދުވަހަކު ތިބެން ޖެހުނަސް އެކަމަށް އެމްޑީޕީ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގައި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރެއްވުމަށް ފައްޔާޒް އިރުޝާދުދެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާއި މެދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވިދާޅުވީ ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައި ރުހުން ދޭން އެކަށީގެން ނުވާ ފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮންބޭފުޅުންނެއް ކަމެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ވަޒީރުން އައްޔަންކުރުމަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ވަނީ ފޮނުއްވާފައެވެ. މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ 22 ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
25%
0%
50%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް ކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މިއީ އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ވަގުތުކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާއެކު އެމްއެފްސީން ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ފައްޔާޒް
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި