ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:25
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް
މަޖިލިސް
ބަޖެޓް 2024
ކުރީ ސަރުކާރުން ބަޖެޓް އެކުލަވާލިނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ވާނީ ހިމަނާފައި - ނިޔާޒު
 
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ހިމަނާފައި
 
އައު ސަރުކާރުގެ 14 ހަފްތާގެ މަސައްކަތަށް ބަޖެޓު ހިމަނާފައިވާނެ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބަޖެޓެއް ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންކަން އޭގައި ހިމަނާފައިވާނެކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވި ކުރީ ސަރުކާރުން ބަޖެޓް އެކުލަވާލިނަމަވެސް، އައު ސަރުކާރުގެ ވައުދު ފުއްދުމަށް 400 އެތައް ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައިވާނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ 14 ހަފްތާ ތެރޭގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތަށް ވެސް ބަޖެޓުން ޖާގަ ދީފައިވާނެ ކަަމަށެވެ.

މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓެއް ނަމަވެސް، އެ ތަންފީޒުކުރަން ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ކަމަށާއި، ސަރުކާރުތައް ބަދަލުވެ އައު ސަރުކާރު އަންނަ އިރުގައި ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓި އައު މަޝްރޫއުތައް ފެށުމުން ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށެވެ.

ނިޔާޒް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަރުހަލާގައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުދެވޭ ކަމަށާއި، ބަޖެޓަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ބަޖެޓެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގައި މި ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

މީގެއިތުރުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ 14 ހަފްތާ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްތައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށް ގެންދިއުމަށް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ރަނގަޅު ވައުދެއް ކަމަށެވެ. މެންބަރު ވިދާޅުވީ އެކަމުގައި ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ބައެއް ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި