ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:51
ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް
ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް
2024ގެ ބަޖެޓް
"ޑޮލަރުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އޯޕަން މާކެޓް އޮޕަރޭޝަންސް ފެށުމަށް މަޖުބޫރުވެދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް"
2024 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓަށް ބަރޯސާވުމުގެ ހިރާސް ބޮޑުކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައި
ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަރަނި ނެގުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލެއް ނޫންކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނޭ

ޑޮލަރުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އޯޕަން މާކެޓް އޮޕަރޭޝަންސް (އޯއެމްއޯ) ފެށުމަށް މަޖުބޫރު ވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކު، އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި އެމްއެމްއޭ އިން ވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދީފައެވެ.

2024ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންސިން އަށް ބޭނުންވާ އަދަދުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ފައިސާ ހޯދަން ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެމްއެމްއޭ އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ވެސް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އެހީ ނުލިބުމުން ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން 2024 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓަށް ބަރޯސާވުމުގެ ހިރާސް ބޮޑުކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އިން 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ނުލިބުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ވެސް އެމްއެމްއޭ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން ދަައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދާ ކޮންމެހެންކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދުތައް ނޫނީ ނުކުރުމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ލަފާދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކަކީ ފައިދާ ވާ ކުންފުނިތަކަށް ހަދާ، ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ދޭ އިރު ދައުލަތަށް ބުރަ ނުވާނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ވެސް ލަފާދީފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގައި ފައިސާ ޗާޕުކުރަން ޕްލޭނެއް ކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖޭގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަ ކުރުމަށް އޯއެމްއޯ އެއް ފެށުމަށް މަޖުބޫރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފޮރިން ރިޒަރވް އަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަނެ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަރަނި ނެގުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފައި ވަނީ ފައިނޭންސިންގެ ގޮތުގައި އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ނޮވެންބަރު މަހާއި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 15:05
ކޯލްއައިޑީ ކޯލްއައިޑީ
ޑޮލަރު ނޫނަސް އެބަޖެހޭ ބަލައިގަންނަން ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ގެންނަ އެގައުމުގެ ފައިސާ ވިޔަފާރި ވެރިން ޗައިނާޔައް ދާއިރު އެބަޖެހޭ ބޭނުންކުރަން ހަމައެގޮތައް ރަޝިޔާ ފައިސާވެސް އެބަޖެހޭ ބޭނުންކުރަން ޑޮލަރައް އެކަނި ބަރޯސާވުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ