ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:26
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް
އަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލަށް އަލުން އެ ވަޒީފާ ދީފި
 
ޝުޖާއު އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ހަމަޖެއްސީ ޖެނުއަރީ 2018ގައި
 
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ވަނީ ޝުޖާއުއަށް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން މަގާމު ދޭން ޖެހޭކަމަށް ނިންމައިފައި

މިދިޔަ އަހަރު އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ވަކިކުރި މުޙައްމަދު ޝުޖާއު އަބްދުއްރަހީމް އަށް އަލުން އެ ވަޒީފާ ދީފިއެވެ.

ޝުޖާއު އެންމެ ފުރަތަމަ އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ހަމަޖެއްސީ ޖެނުއަރީ 2018ގައެވެ. ނަމަވެސް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ ފަހި ގޮތަށް ކަންކަން ރާވައި އިންތިޒާމުކުރުމަށް އިދާރީ ގޮތުން ގެނެވުނު ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 7 ނޮވެމްބަރު 2022 އިން ފެށިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެ ސްކޫލުގެ ހިންގުމަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ތެރެއިން އޭނާ މަގާމުން ބަދަލު ކުރިއެވެ. އެ މަގާމާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުސައިން ސައީދު އެވެ.

އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލުގެ މަގާމުން ޝުޖާއު ބަދަލު ކުރީ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އަށެވެ. މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމީ އޭނާ އެހެން މަގާމަށް ބަދަލުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ވަނީ ޝުޖާއުއަށް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން މަގާމު ދޭން ޖެހޭކަމަށް ނިންމައިފައެވެ. އޭނާއަށް އަލުން އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު އަލީ ސޮއި ކުރައްވައި އާދީއްތަ ދުވަހު ޝުޖާއުއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެ، ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލު ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ދަރިވަރުން ނެރެން ފަށައިފި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމް "ރިވެލި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުފުޅާއެކު ހޫނު ފެނަށް ''މިނެކެ ނުލައި ކޮންމި ކަމަކު ދޮގެ ހެދުމާ އާއްމު ދާ؟''
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާއިރު، "ގައުމިއްޔަތު މާއްދާ" ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: އިހްސާން