ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:56
ސްކޭމް ކޯލްތައްވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުން
ސްކޭމް ކޯލްތައްވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުން
ޕޮލިސް
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަ
ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް، އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުން އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
ފައިސާ ފޮނުވުމުގެކުރިން، ފައިސާ ފޮނުވެނީ ކޮން ފަރާތަކަށް ޔަގީންކުރަންޖެހޭ
 
އޯޓީޕީ ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކާ އޯޓީޕީ ހިއްސާނުކުރުމަށް އެދިފައިވޭ

ފޭސްބުކް އެކައުންޓްތައް ހެކްކޮށްގެން، އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން އަންނާތީ ސަމާލުވުމަށް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބީއެމްއެލުން ބުނީ، ފޭސްބުކް އެކައުންޓްތައް ހެކްކޮށްގެން އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހެކް ކޮށްފައިވާ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް 'ފްރެންޑްސް ލިސްޓް'ގައި ހުންނަ އެކި ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް މެސެޖްކޮށް ފައިސާ ހޯދާކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ މިފަދަ ސްކޭމްތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ، ފައިސާ ފޮނުވުމުގެކުރިން، ފައިސާ ފޮނުވެނީ ކޮން ފަރާތަކަށް ޔަގީން ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް އެދޭ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވިއްޖެނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބޭންކަށް އަންގައި، ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްވެސް ބީއެމްއެލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލުން ބުނީ އީސިމް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް އޮޅުވާލައިގެން އޯޓީޕީ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައްވެސް ހުށަހެޅުމުންދާ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް އޯޓީޕީ ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކާ އޯޓީޕީ ހިއްސާނުކުރުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ ޓެލެގްރާމް، ވައިބަރފަދަ ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ޑޮލަރު ގަތުމަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޭމްވާ މައްސަލަތައްވެސް، މި ފާއިތުވި ހަފުތާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ކަަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް