ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:25
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލު
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލު
އެމްއެންޑީއެފް
ޝަމާލް ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުން
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްގެ މަގާމަށް އަބްދުއްރަހީމް އައްޔަން ކުރެއްވީ ޝަމާލް ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމުން
 
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލް އައްޔަން ކުރެއްވީ 11 ޑިސެމްބަރު 2018ގައި
 
35 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި
 
ޝަރަފުގެ ނިޝާނުގެ ގޮތުގައި، 13 ކުލައާއި، 9 މެޑަލް ލިބިވަޑައިގެންނެވި

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް މަގާމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލް އައްޔަން ކުރެއްވީ 11 ޑިސެމްބަރު 2018ގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހޮނިހިރު ދުވަހު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް އައްޔަން ކުރެއްވީ ޝަމާލް ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމުންނެވެ.

ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލަކީ، 35 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 1988 ވަނަ އަހަރު ޕްރައިވެޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލްގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން، ސިފައިންގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ކޮމާންޑް އަދި ސްޓާފް އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާއަކަށް ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅުއްވި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުގެ ގޮތުން، 2005ން 2008 އަށް، އިންޑިއާގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ޝަމާލް ވަނީ އެމެރިކާގެ ފޯޓް ބެނިންގ އަދި އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސަރވިސަސް ސްޓާފް ކޮލެޖް، ވެލިންގޓަން ފަދަ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރައިފައިވާ އަސްކަރީ ތަމްރީނު މަރުކަޒުތަކުން ތަމްރީނު ހާސިލުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާއި އިންޑިއާއިން 3 މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވައިފައިވާއިރު، މީގެތެރެއިން އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގޓަންގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީން ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ސްޓްރެޓީޖިކް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒް ޕުރޮގުރާމުން 4.0 ގެ ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް އެވްރެޖް ހޯއްދަވައި، ކޯހުގެ "ޑިސްޓިންގުއިޝްޑް އޮނަރ ގްރެޖުއޭޓް" މަގާމު ހާސިލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިންނަށް ދެވޭ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ކަމުގައިވާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯސް ހޯލް އޮފް ފޭމް" ގައި ހިމެނުމުގެ ޝަރަފް، 09 އޮގަސްޓު 2022 ގައި ވަނީ ޝަމާލަށް އަރުވައިފައެވެ.

ޝަމާލް ސިފައިންގޭގައި އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރެއްވި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން، ޝަރަފުގެ ނިޝާނުގެ ގޮތުގައި، 13 ކުލައާއި، 9 މެޑެލް އަރުވައިފައިވެއެވެ. މި ކުލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލަ، ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ، ކާމިޔާބީގެ ކުލަ، ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ކުލަ ހިމެނެއެވެ. ކާމިޔާބީގެ ކުލަ ހަތަރުފަހަރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މެޑެލްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް، އިޚުލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް، ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް، 3 ނޮވެންބަރުގެ މެޑެލް، އަދި މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރު ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ވެސް ޝަމާލަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް