ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:14
ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ބައިނަލްއަގުވާމީ އާއުސްމިންތައް
އައު ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އާއުސްމިންތަކަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ޝާހިދު
 
މިހާރު ތިބި މުވައްޒަފުންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމަށް ގާބިލް ހީވާގި އިހްލާސްތެރި މުވައްޒަފުންތަކެއް
 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަކީ 90 އަހަރުގެ ދިގު މާޒީއެއް އޮތް ވުޒާރާއެއް

އައު ސަރުކާރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އާއުސްމިންތަކަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައު ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަކީ 90 އަހަރުގެ ދިގު މާޒީއެއް އޮތް ވުޒާރާއެއް ކަމަށާއި، ހާރިޖިއްޔާއަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމާއެކު އެއިރެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެންމެބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ވުޒާރާ ކަމަށެވެ.

ދިގު ތާރީހެއްގެ ތެރެއިން އުފެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ހިނގަމުން އައިސްފައިވާ މިހާރު ވަކި ގާނޫނެއްގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ވުޒާރާއެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ހާރިޖިއްޔާގައި މިހާރު ތިބި މުވައްޒަފުންނަކީ މިވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ދުވަހު ކުރި މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވި ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމަށް ގާބިލް ހީވާގި އިހްލާސްތެރި މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަމަށެވެ. ހާރިޖީ ދާއިރާއިން ހޯދައިފައިވާ ކުރިއެރުމެއްވާނަމަ އެކުރިއެރުމެއް ހޯދިފައިވަނީ މި ޓީމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، އައު ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން ޓީމް ހާރިޖީން ދިވެހިރާއްޖޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އާއުސްމިންތަކަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މޫސާ ޒަމީރުގެ ވަޒީރުކަމުގައި ބޭރު ދުނިޔޭގައި ރާއްޖޭގެ ނަން އިތުރަށް ވިދަމުން ދިއުމަކީ އެދޭ އެދުމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު ފެންނަނީ ކުރިން އަޅުވާފައި އޮތް ފިލްމެއް، އަލުން އެ ފިލްމު ބަލާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއްނުވޭ - ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
މިސަރުކާރުވަނީ ގައުމު، ފާލުން ނައްޓުވާލާފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރަމަޟާން މަހު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ، އެތައް ބަޔެއްގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުން: ޝާހިދު
ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ޝާހިދު ހުންނަވައިގެން ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް ޞާލިޙު
އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު، ޝާހިދު ވާދަކުރައްވަނީ