ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 18:17
ރައީސް ޞާލިހް، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް ޞާލިހް، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ މަރުހަބާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުއިއްޒަށް ރައީސް ޞާލިހު މަަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
 
މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުން
 
ވެރިކަމުގެ މި ފެށޭ ދައުރުގައި އެ މަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދިވަޑައިގަންނެވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުއިއްޒަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މަަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:45 ގައެވެ.

Advertisement

ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ރައީސް ޞާލިހް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ކަމަށާއި، އަދި، ވެރިކަމުގެ މި ފެށޭ ދައުރުގައި އެ މަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 114 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރައްވައި، ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމުގެ މަޤާމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރެއްވުމާ ވިދިގެން، ޤައުމީ ސަލާން ކުޅުނެވެ. އަދި، 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއް އެރުވުނެވެ. އަދި ޤާނޫނީ ހުވައިގެ ލިޔުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ސޮއިކުރެއްވިއެވެ. މި ދެލިޔުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް ސޮއިކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފުގެ ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ބައެއް ރައީސުން ކަމަށްވާ ރައީސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި، ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަޢުވަތު އަރުވައިގެން ވަޑައިގެންނެވި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޚާއްޞަ ޢިއްޒަތްތެރިންނާއި ދަޢުވަތު އަރުވައިގެން ވަޑައިންނެވި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
މި ސަރުކާރުގެ ނައިބު ވަޒީރުންނާހުރެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށްވެސް ހަމަ ނޭވާއެއްލެވޭކަށް ނެތް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
އިންވެސްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އުސޫލުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި