ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:13
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު
މަޖިލިސް
ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް
ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓަކީ މިނިސްޓްރީގެ ކޮންޓްރޯލުގައި އޮންނަ ބަޖެޓެއް ނޫން - އަމީރު
 
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާއެކު ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި
 
ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި 6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު، މި އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 49.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެ
 
6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިންމާފައި

ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓަކީ މިނިސްޓްރީގެ ކޮންޓްރޯލުގައި އޮންނަ ބަޖެޓެއް ނޫންކަމަށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ، ޕީއެސްއައިޕީއަށް ވެސް އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނެ ކޮމިޓީގައި ބައެއް މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވުމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓު ތެރެއަށް އަދަދު އިތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީވެސް އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ ބިލް ބޮޑު ކުރުމުން އޮޓޮމެޓިކުން ޕޭމަންޓް އަންނަކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މީގެ ކުރިންވެސް ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަނީ ޖުމްލަ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، ބަޖެޓު ކޯޑަށް އަބަދުވެސް ބަދަލު ގެންނަ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާއެކު ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަމީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓު ސްޕޭސް ލިބިގެންދިއުމާއި ހިންގާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ބަޖެޓު ދިނުމަށްވެސް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މި އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިންމާފައެވެ. މި އަހަރަށް ފާސްކުރި 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި 6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު މި އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 49.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަތޮޅު ފިހާރައިން ލިބޭ ފައިސާ ހަވާލުކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަށް އަމީރު: "އެ ފައިސާ މިދިޔަ ވެރިކަމުގައި ދޭން ފަށައިފިން"
އަމީރު އެދިވަޑައިގެންނެވީ ވީހާވެސް އަވަހަށް ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވަން - ބަޖެޓްގެ ބޮޑު ހޭދައެއް އާސަންދަ އަށް
ބޭރުގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މި އަހަރު ފިއުލް ސަބްސިޑީއަށް 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަރާނެ - އަމީރު
ކޮވިޑް-19ގެ ކުރީގެ އިޤްތިސާދުގެ މިންވަރަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަވެއްޖެ - އަމީރު
49.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އަމީރު ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ނުފެނޭ، މައްސަލައެއް އޮތް ނަމަ ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާ - އަސްލަމް
އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ ބަޖެޓު ހުށަހަޅަން ވަޑައިނުގެންނެވޭނެކަން އަމީރު މަޖިލީހަށް އަންގަވައިފި
އެއާޕޯޓުގެ 80 މިލިއަން ޑޮލަރު: އަމީރު ވިދާޅުވީ އެ ފައިސާ ހަމަޖެއްސީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް