ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:33
ގާނޫނީ ވަކީލު އަބްދުލް މާނިއު ހުސައިން ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަނުކޮށްފި
ގާނޫނީ ވަކީލު އަބްދުލް މާނިއު ހުސައިން ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަނުކޮށްފި
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން
ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޖޭއެސްސީގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މާނިއު
 
2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަކީލުކަމުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާއިރު ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި 9 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަވޭ
 
އޭނާ ވަނީ ވިލާ ކޮލެޖްއިން މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ޙާސިލްކުރައްވާފައި
 
އޭނާ އަކީ ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއިން ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް

ގާނޫނީ ވަކީލު އަބްދުލް މާނިއު ހުސައިން ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ މީގެ ކުރިން ހުންނެވީ ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ. އެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވީ މީގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިންނެވެ.

ހއ.އިހަވަންދޫ، އަންބަރީގެ، މާނިއު ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީން އޭނާއާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ފަހު، ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ލަފައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

Advertisement

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން 05 ނޮވެންބަރު 2023ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ދަށުން "ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ" އިން އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ލަފާ އަރުވާފައެވެ. އޭނާ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ 15 ނޮވެންބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އެ ކޮމިޝަންގެ 74 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިންއަކީ ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއިން ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރައްވާ ވިލާ ކޮލެޖްއިން މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަކީލުކަމުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާއިރު ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި 9 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވެއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް