ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:06
2024ގެ ބަޖެޓު މިހާރު ވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި
2024ގެ ބަޖެޓު މިހާރު ވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
2024ގެ ބަޖެޓު
49.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
 
ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވޭ
 
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 34.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާނީ 47.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ

2024 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 49.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހެޅުއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރެވެ. 2024 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލައަކީ 49,549,713,738 (ސާޅީސް ނުވަ ބިލިއަން، ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަ މިލިއަން، ހަތް ލައްކަ ތޭރަހާސް، ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް އަށް) ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން، ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާނީ 47.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެއީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 34.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މި ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން، ބަޖެޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި ޕެންޝަނަށް 14.0 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި، ދަތުރުފަތުރާއި މަރާމާތު ފަދަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް 6.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި ސަބްސިޑީ އާއި އެހީ ދިނުމަށް 9.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށް 5.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ބޮޑަށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށެވެ. އެއީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާނެ 8.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އެކި ދާއިރާތަކަށް ޚަރަދުކުރާއިރު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައި ހިއްސާކުރަނީ އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ކަމަށެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު، އިތުރު ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީކުރުން، ތިލަމާލެ ބްރިޖު، ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީ ހިމެނޭ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށް، ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުމަށް މުހިއްމު މަޝްރޫއުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް. ބަޖެޓުން ދެން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެވެނީ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް. ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ، އާސަންދަ، މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް އަދި އެކި ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ހިމެނޭ.
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޕޭހާމަނައިޒްކުރުމުން އެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްޙީ ޚިދުމަތް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ދައުލަތުން ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގާބިލު ޖީލެއް އުފައްދައި، މުސްތަގުބަލުގެ އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ދެމެހެއްޓެނެވިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ޚަރަދަކީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ދިހަބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ގާތްކުރާ އަދަދެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް، ސްކޫލުތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އަދި ސްކޫލް އިމާރަތްކުރުމަކީ މި ދާއިރާގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ބައިތައް. މީގެ އިތުރުން، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި  ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި އިޖުތިމާޢީ ފައިދާއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިސްކަމެއް ދީގެން ޚަރަދުކުރޭ. އަންނަ އަހަރަށްވެސް ބަޖެޓުގައި ރާވާފައިވާނީ މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވިސްނައިގެން.
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަންކަންވެސް އެދިވަޑައިގެންނެވި މިންވަރަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި