ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:09
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)
މަޖިލިސް
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
އީވާ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ކުރައްވާ ކަންކަަމަކީ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާއި ހުކުމާއި ދިމާވާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން: ބިގޭ
 
ބަންޑާރަނައިބު ލަފާ ފޮނުއްވާފައިވާއިރު ލަފަޔަށް އިހުތިރާމު ކުރެއްވުމެއް ނެތި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މަސައްކަތް ކުރައްވާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ކުރައްވާ ކަންކަަމަކީ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާއި ދިމާވާކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީން ގެނެސްދިން ކަަވަރޭޖަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ބަންޑާރަނާއިބު ލަފާ ފޮނުއްވާފައިވާއިރު ލަފަޔަށް އިހުތިރާމު ކުރެއްވުމެއް ނެތި މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް މަސައްކަތް ކުރައްވާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލިސް ހިސޯރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު މި ހާލަތުގައި ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލަށް، ގަޑި ކަނޑައެޅުމާއި ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހިނގައިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އޭނާ އިތުުރަށް ވިދާޅުވީ ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އަމީންއަމާން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޖެހިލުންވެވަޑައިގަންނަވާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މެންބަރުންގެ ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގެ އަމީންއާއްމު ވެސް އިހުތިރާމުކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމަށް މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށްފަހު، އެހެން މައްސަލަތައް އެޖެންޑާ ކުރެއްވީ އެ މައްސަލަ މަޑުޖެއްުސުމުގެ ގޮތުންކަން އޭނާ އިތުރަށް ފާހަގަކުރެެއްވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށްދާން ޖެހެނީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ސަރުކާރުން ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކުރީމޭ ބުނާގޮތަށް، އެއްވެސް އުސޫލެއް އަދި ހަމައެއް ނެތި"
އާއްމު ގަރާރުތަކުގައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރުގައި ނުހިނގާނެ: އޭޖީ
އީވާ އަދި އަފީފް ނޫން އެހެން ބޭފުޅަކާއި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ހަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީ އިން އެދިއްޖެ
ނަޝީދުގެ މައްސަލާގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކާމެދު ބަންޑާރަ ނައިބާ މަޝްވަރާކުރަނީ
އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން މަޖިލީހުގައި އެދިއްޖެ
ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބޭނުންވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސަތެއްގައި މުއިއްޒު ހުވާކުރައްވަން، އެހެންވެ މައްސަލަ ދިގުދަންމަނީ: އަލީ ނިޔާޒު
މަޖިލީސް ފެއިލްވެއްޖެ، އެކަންވީ މަޖިލިީސް ހިންގަން ތިބި އިސްވެރިންގެ ސަބަބުން - އެމްޕީ ބިގޭ
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ - މަޖިލިސް ތަމްސީލްކުރައްވާނީ ބަންޑާރަ ނައިބު