ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:44
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އިބްރާޙިމް ރިފްއަތު
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އިބްރާޙިމް ރިފްއަތު
މަޖިލިސް
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
އާއްމު ގަރާރުތަކުގައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރުގައި ނުހިނގާނެ: އޭޖީ
 
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރަކީ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ 'އާއްމު' ގަރާރުތަކާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ހިނގާ ގަރާރެއް ނޫން
 
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ދެކޮޅު ހަދައި ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވާ މެންބަރުންނާއި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ރިޔާސަތުގައި ނުބޭންދުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ
 
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރުތީބުން އަމީންއާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރަކީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ އާއްމު ގަރާރުތަކުގައި ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ހިނގާ ގަރާރެއް ނޫން ކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަގާމު ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން އާދީއްތަ ދުވަހު ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމަށް ނިންމަވައި ބޭރުކޮށްލެއްވުމާ ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓުތަކެއްގައެވެ. އެގޮތުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 205 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 167 ،168 އަދި 169ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ 'އާއްމު' ގަރާރުތަކާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ހިނގާ ގަރާރެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޖީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ހަމައެކަނި ޝަރުތުތަކަކީ، ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުންނަށްވުރެ މަދުނޫން މެންބަރުން، ލިޔެ، ސޮއިކޮށް، މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ގަރާރުގައި ވަކިކުރުމަށް ފެންނަ ސަބަބު ބަޔާންކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މެންބަރަކު ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅި ނިޒާމީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އެ ގަރާރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ފަރާތުން ނިންމެވީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަކީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ޖަލްސާތަކެއް ކަމަށް ވެސް އޭޖީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލައިގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން ވާނީ މަސްލަހަތު ފުށުނާރާ މެމްބަރެއްކަން ވެސް އޭޖީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، އެ ގަރާރު ހުށަހެޅުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވޭ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ނުފޫޒު އޮތް މެންބަރަކު ބެލެހެއްޓުމަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 205 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބުނާ މަސްލަހަތު ފުށުއެރުމުގެ އުސޫލާ ދިމާ އިދިކޮޅު މާނަކުރުމެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި، ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ދެކޮޅު ހަދައި ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވާ މެންބަރުންނާއި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ރިޔާސަތުގައި ނުބޭންދުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 205 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ގަރާރެއް ހުށަހަޅާ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސެވެ. އަދި ނައިބު ރައީސް މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ގަރާރެއް ހުށަހަޅާ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތަށް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރުތީބުން އަމީންއާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ތަސައްވުރުކުރާ ހަމައެކަނި ގޮތް ކަމަށް ވެސް އޭޖީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް