ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 21:52
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީއެސްއެމް
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޚިޠާބު: އިންތިޚާބީ ރައީސް
ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން ލިބިގެންދާނީ، ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، ގައުމު އިސްކޮށްގެން: އިންތިޚާބީ ރައީސް
 
އިންތިޚާބީ ރައީސް ގެ ޚިޠާބުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ވަނީ އަރިސްކުރައްވާފަ
 
މިއަދާއި ހަމައަށް ޖުމްހޫރީ ނިޒާމު ގެނެސްދެއްވުމުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ
 
ގައުމަށް ހަމަޖެހުން ބޭނުންވާކަމަށާއި، ގައުމު ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން ލިބިގެންދާނީ، ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، ގައުމު އިސްކޮށްގެންކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ، އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގައުމާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނީ، ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި، ގުޅިގެން ގައުމު އިސްކޮށްގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންކަމަށެވެ. އަދި މިއަދާއި ހަމައަށް ޖުމްހޫރީ ނިޒާމު ގެނެސްދެއްވުމުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނީ، ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި، ގުޅިގެން ގައުމު އިސްކޮށްގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން. މިއަދާއި ހަމައަށް އައި އިރުގައި މި ޖުމްހޫރީ ނިޒާމު، މިއަދާއި ހަމައަށް ގެނަސްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ ރައީސުންނާއި، ހުރިހާ ކެބިނެޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނާއި، މިހެންގޮސް ގައުމު މި ހިސާބަށް ގެނައުމުގައި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން މި ހިސާބަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން.
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ގައުމަށް ހަމަޖެހުން ބޭނުންވާކަމަށާއި، ގައުމު ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، އެގޮތުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މަަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ. އިންތިޚާބީ ރައީސް ގެ ޚިޠާބުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ވަނީ އަރިސްކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް