ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:05
އެމްއެމްއޭ އިމާރާތް
އެމްއެމްއޭ އިމާރާތް
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
އެމްއެމްއޭ އިން ދޫކުރާ ކްރެޑިޓް ރިޕޯޓަށް އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހަދައިފި
 
އެ ރިޕޯޓުތައް ދޫކުރާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް، އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

އެކަން އިއުލާންކުރުމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު އެފަދަ ރިކުއެސްޓްތައް ބަލައިގަންނާނީ ކްރެޑިޓް ބިއުރޯގެ ވެބްސައިޓުން، އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން އެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގައި ވެރިފައިޑް އީފާސް އެކައުންޓެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެ އެވެ.

މީގެ ސަބަބުން ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އޮންލައިން ވީޑިޔޯ ވެރިފިކޭޝަން ހެދުން ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ. އަދި މީގެ ފަހުން އެ ރިޕޯޓުތައް ދޫކުރާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަން ވެސް އެމްއެމްއޭ އިން ފާހަގަ ކުރެ އެވެ.

ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އީފާސް ބޭނުންކުރާތީ، އީފާސްގެ ލޮގިން އަދި މައުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ނުކުރުމަށް އެ އިދާރާ އިން އިލްތިމާސް ކުރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް