ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:56
ނަންޗާންގް މަށި-ޖާޑީގައި ސޫޕް ކެއްކުމުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ކަމަކީ، ސޫޕް ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ބާވަތްތަކުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ކުރަނިވި މާއްދާތައް ގެއްލިގެން ނުދާ ކަން
ނަންޗާންގް މަށި-ޖާޑީ ސޫޕް
ޖިއާންގްޝީއާއި ޖާދޫގެ މަށި-ޖާޑި!
 
ކުކުޅު ބިހު ސޫޕްއިން ފެށިގެން ގޮސް، ލޮޓަސް މުލު ސޫޕްއާއި، އަސްދޫނި ސޫޕްއަކީވެސް ނަންޗާންގް މަށި-ޖާޑީގައި ތައްޔާރު ކުރާ ޚާއްޞަ ސޫޕްތައް
 
ޖިއާންގްޝީގެ ހިތްގައިމު ކުރަނިވި ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖައްސަމުންދާ އެކައްޗަކީ، ޖިއާންގްޝީއަށް ޚާއްޞަ، ކުޑަކުޑަ މަށި-ޖާޑިތަކުގައި ތައްޔާރު ކުރާ ސޫޕް

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް އައިސްފައި އޮތް އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކާއެކު ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް ދަތުރުކޮށްލުމަކީ މިއަދު މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފަސޭހަ ކަމާއެކު ދަތުރު ކުރެވޭނެ އެތައް މަންޒިލަކުން ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމުން ދާ އިރު، ބައެއް މަންޒިލްތަކަށް ލިބޭ މަޤުބޫލުކަމާއި ހުއްޓޭ ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރު ވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އެތަނަކުން ލިބޭ މެހެމާންދާރީގެ އިތުރަށް، މުއްސަނދި ޘަޤާފަތާއި ތަރިކައިގެ ހިތްގައިމު ކަމަކީވެސް ވަކި ދުނިޔޭގެ ވަކި މަންޒިލްތަކަކަށް، ފަތުރުވެރިންނާއި ދޭސީންގެ ހިތްވެސް ލަންބުވާލާ ކަމެކެވެ.

ޗައިނާގެ ޖިއާންގްޝީއަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ މަންޒިލެކެވެ. ޗައިނާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންނާއި، ދޭސީންގެ މެދުގައިވެސް ޖިއާންގްޝީއަކީ މަޤުބޫލު މަންޒިލެކެވެ. ޖިއާންގްޝީގެ ހިތްގައިމު ކުރަނިވި ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖައްސަމުންދާ އެކައްޗަކީ، ޖިއާންގްޝީއަށް ޚާއްޞަ، ކުޑަކުޑަ މަށި-ޖާޑިތަކުގައި ތައްޔާރު ކުރާ ސޫޕްއޭ ދެންނެވުމަކުން ގޯހެއް އޮވެދާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. ނަންޗާންގް މަށި-ޖާޑިއަކީ އެތައް ބައެއްގެ ހިތް ފަތަޙަކޮށްފައި ވާ ސޫޕްގެ އަސްލެވެ. މިއަދު އެއީ، ޗައިނާގެ އިރުމަތީ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ޖިއާންގްޝީގެ ޘަޤާފީ ރަމްޒެއް ކަމުގައިވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ނަންޗާންގް މަށި-ޖާޑީގައި ތަފާތު އެކި ރަހަތަކުގެ ސޫޕްތައް ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. ކުކުޅު ބިހު ސޫޕްއިން ފެށިގެން ގޮސް، ލޮޓަސް މުލު ސޫޕްއާއި، އަސްދޫނި ސޫޕްއަކީވެސް ނަންޗާންގް މަށި-ޖާޑީގައި ތައްޔާރު ކުރާ ޚާއްޞަ ސޫޕްތަކެވެ. ކުކުޅާއި ކަނޑުމަސް ބޭނުންކޮށްގެންވެސް ނަންޗާންގް މަށި-ޖާޑީގައި ސޫޕް ތައްޔާރު ކުރެއެވެ.

ހުރިހާ ޢުމުރެއްގެ މީހުންގެ މެދުގައިވެސް އިންތިހާއަށް މަޤުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ނަންޗާންގް މަށި-ޖާޑި ސޫޕްގެ ސިއްރު ގުޅިފައި ވަނީ، އެ ސޫޕް ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި، ސޫޕްގެ ފެންގަނޑު ކެއްކުމުގައި ގެންގުޅޭ އުކުޅުތަކެވެ.

ޗޯން ވައިޑޮންގް، ސޫޕް ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތާ މިހާރު 40 އަހަރުވެއްޖެއެވެ. ސޫޕްގެ މަޤުބޫލުކަން، ޗޯން ގުޅުވާލީ ނަންޗާންގް އޮތް ސަރަޙައްދާއެވެ. ނަންޗާންގް މަޝްހޫރު ވެފައި ވަނީ 'ފެނުގެ ސިޓީ'ގެ ގޮތުގައި ކަން ޗޯން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ނަންޗާންގްއަކީ 10 ކޯރަކާއި ގުނާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ ފެންއާރުތަކުގެ ބޮޑު ނެޓްވަރކްއެއް އޮތް ސިޓީއެކެވެ. އެއީ ޗޯން އިންތިހާއަށް ފަޚްރުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ފެނުގެ ނިޢުމަތް ލިބިފައި އޮތުމާއި، ފަރުބަދަތަކުގެ ހިތްގައިމު ކަމާއި، ތާޒާ ވައި ލިބެމުން ދާ ދިއުމަކީ، ނަންޗާންގްގެ ފެނުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު މީރު ރަހައެއް ހުންނަ ސަބަބެއް ކަމަށާ، ފެނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވެފައި، ފެން ބޯލުމަށް ފަހުގައިވެސް އަރުގައި ފޮނިފޮނި ރަހައެއް ހުންނަނީ އެހެންވެ ކަމަށް ޗޯން ބުނެއެވެ.

ނަންޗާންގް މަށި-ޖާޑީގައި ތައްޔާރު ކުރާ ސޫޕްގެ އެންމެ ބޮޑު ސިއްރު ގުޅިފައި އޮންނަނީ، މަޑު ގިނީގައި ސޫޕްގަނޑު ކައްކާ ކެއްކުމާއެވެ. ޢާންމު ގޮތެއްގައި މި ސޫޕް ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި، ކުދިކުދި ބޯތަށިތަކަކަށް ސޫޕްގެ ސާމާނުތައް އަޅާ، މަތި ބަންދު ކުރެއެވެ. އެ ބޯތަށިތައް، މާސިންގާ މަށި-ޖާޑިއެއްގައި އަތުރާލައެވެ. އެއަށް ފަހު 8 ގަޑިއިރު ވަންދެން ކައްކައެވެ. އަލިފާންގަނޑު ފައްކާ ކުރަނީ ބޯޓުދެލިންނެވެ.

ސޫޕް ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ މަށި-ޖާޑިތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަނީ އޭގެ ތެރެއަށް ތެލާއި ފެން ދަމައިގަންނަ ގޮތަށެވެ. 300 އެމްއެލްގެ ކުދިކުދި މަށި ބޯތަށިތަކުގައި، އެކި ޒާތްޒާތުގެ ސޫޕްތައް ކައްކަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެކަތީގެ ރަހަ އަނެ ކައްޗަކަށް ނުވަދެއެވެ.

ސޫޕް ކައްކަން ހޭދަ ވާ 8 ގަޑިއިރަކީ ގިންޏަށް ވަރަށް ބަލަން ޖެހޭ ވަގުތެކެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ގަޑިއިރަކީ ގަދަ ގިނީގައި ސޫޕްގަނޑު ކައްކާ ވަގުތެވެ. އަނެއް 6 ގަޑިއިރަކީ މަޑު ގިނީގައި ސޫޕް ކެކިކެކި ހުންނަ ވަގުތެވެ. ސޫޕްގަނޑު އެންމެ ފުރިހަމަ ވަނީ، ސޫޕް ތައްޔާރު ކުރަން އެޅި ހުރިހާ އެއްޗެއް، ޖާޑި ތެރެއަށް މުޅިން ވިރި ނުވަތަ ގިރި ނިމުމުންނެވެ.

އަހަރެމެން، ނަންޗޭންގް މީހުންނަކީ ވަރަށް ރަހަގަނޑު ގަދަ ކޭންތަކަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް. އަހަރެމެންގެ ކެއުން ބަރޯސާވެފަ އޮންނަނީ ވަރަށް ލޮނުގަދަ، ހަވާދުގެ ރަހަގަނޑު ރަނގަޅު ޑިޝްތަކާ... އެއީ އަހަރެމެންގެ ޞިއްޙަތާވެސް ގުޅިފަ އޮންނަ ކަމެއް. ނޫޑްލްސް ކޮޅެއް އަޅާލީމަ، މިއޮތީ ހަމަ އެންމެ ފައްކާ ކޭމެއް ތައްޔާރުވެފަ.
ނަންޗާންގްގެ ރަށްވެއްސެއް

ނަންޗާންގް މަށި-ޖާޑީގައި ސޫޕް ކެއްކުމުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ކަމަކީ، ސޫޕް ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ބާވަތްތަކުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ކުރަނިވި މާއްދާތައް ގެއްލިގެން ނުދާ ކަމެވެ. އަދި ސޫޕަށް އެޅި އެކިއެކި ބާވަތްތަކުގެ ޚާއްޞަ ރަހަތައްވެސް ފަނޑުވެގެން ނުދާކަމެވެ. ސޫޕްގެ ކުލަވަރުވެސް ފިސާރި ހިތްގައިމެވެ.

ޖިއާންގްޝީގެ މުއްސަނދި ޘަޤާފަތަކީ ހިޖުރަވެރިންނާއި އިޤްތިޞާދީ އަދި ވިޔަފާރީ ބަދަހި ގުޅުންތަކާއި، ޘަޤާފީ ގޮތުން ހުޅުވާލެވިފައި އޮތް އޮތުމުގެ ތެރެއިން ލިބިފައި އޮތް މުއްސަނދި ކަމެއް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިންޒާރު ޗައިނާ އަށް، ރަޝިއާ އަށް އެހީވަންޏާ އޭގެ އަގު އަދާ ކުރަން ޖެހޭނެ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން
ޗައިނާތަ؟ 100 އިންސައްތަ އަސްލު ކަމާ މެދު ޝައްކު ކޮށްފަ ނުކުރާނެ ކަމެއް ހަމަ ނެތް!
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުނދަގޫ ކޮލެޖް އެންޓްރަންސް އިމްތިހާނުގައި މިއަހަރު 13 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން
ހަނދުން ސާމްޕަލް ހިފައިގެން ޗައިނާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ދުނިޔެއަށް ދަތުރު ފަށައިފި
ސުލްހައިގެ ސަމިޓަށް ގައުމުތަކުން ނުދިއުމަށް ޗައިނާ އިން ބާރު އަޅާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަ ޗައިނާ އިން ދޮގުކޮށްފި
ތައިވާން ޗައިނާ އާ ވަކިކުރަން ބަޔަކު އުޅޭނަމަ އެބަޔަކު ޗިސްކޮށް ކުދިކުދި ކޮށްލާނަން: ޗައިނާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު