ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 23:06
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީ
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފިނަމަ 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ސަލާމަތްކުރެވޭނެ: އާޒިމް
 
ގައުމުގައި ހިންގޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރޮޖެކްޓް، އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެމްޓީސީސީއަކީ އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއިން މި ސަރަހައްދުގައި އޮތް އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ކުންފުންޏަށް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފިނަމަ 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ސަލާމަތްކުރެވޭނެކަމަށް، އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެމްޓީސީސީއަކީ އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއިން މި ސަރަހައްދުގައި އޮތް އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ކުންފުންޏަށް ހެއްދެވުމަކީ އަމާޒެއްކަމަށާއި، އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކު މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އެކަމަށް ކަނޑައަޅާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން، މިއަދު ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގެ ގާބިލްކަން އެމްޓީސީސީގައި ހުރިކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ނަންގަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ފުށި ދިއްގަރު ފަޅުގެ 1260 ހެކްޓަރު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފިނަމަ، މަދުވެގެން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ރާއްޖޭގައި ހިފެހެއްޓޭނެކަަމަށެވެ.

އަދި ތި މަސައްކަތަކީ އެމްޓީސީސީއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ކޮށްލެވޭނެ މަސައްކަތެއް. އަޅުގަނޑު އެދެން ސަރުކާރުގެ ކިބައިން، އެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް ދެއްވާށޭ. ދެއްވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ، ރާއްޖޭގަ ހިއްކޭ އެންމެ ބޮޑު ބިން ހިއްކުން އެމްޓީސީސީއަށް ހިއްކިގެން އެ ދިޔައީ. އެމްޓީސީސީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ވަރުގަދަވެގެން މި ދިޔައީ. އެމްޓީސީސީއަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާ، ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް. އެ ކުންފުންޏަށް ވަރަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެން ދިޔައީ. އަދި އެ ހިއްސާވާ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް އޭގެތެރޭން ލިބިގެންދާނެ، މިވަރު ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފިއްޔާ.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ގައުމީ ވިސްނުން އިސްކުރައްވައިގެން ވެރިކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން، ގައުމީ ވިސްނުން އިސްކުރައްވައި، ގައުމުގައި ހިންގޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރޮޖެކްޓް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރައްވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ