ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:55
އެމެރިކާގެ ސެނެޓްގެ މެންބަރު ބާރނީ ސޭންޑާރސް
އެމެރިކާގެ ސެނެޓްގެ މެންބަރު ބާރނީ ސޭންޑާރސް
ރޮއިޓާސް
ސެނެޓަރ ބާރނީ ސޭންޑާރސް
އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރ ސޭންޑާރސް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި
 
ސޭންޑާރސް ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލުން އަހަރަކު އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެމެރިކާ އަސްކަރީ އެހީ ބަލައިގަންނަ ނަމަ އެމެރިކާގެ އަސާސްތަކާއި އުސޫލުތަކާ ހިލާފު ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދެމުންދާ ޢުދުވާނީ ހަމަލާތައް އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ މެންބަރު ބާރނީ ސޭންޑާރސް ކުށްވެރި ކުރައްވައި ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރު ސޭންޑާރސް ވަނީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގާ އަސްކަރީ ކެމްޕޭނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ، ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އާންމުންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ވާމޮންޓްގެ މިނިވަން އޭނާ ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލަށްވެސް ދިފާއުވުމުގެ ހައްގެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޣައްޒާގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލުމަކީ އިސްރާއީލްގެ "ބޭއަދަބީ" ވިސްނުމެއް ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ސޭންޑާރސް ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ މިޒަމާނުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ބިރުވެރި ވަގުތުކޮޅެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލުން އަހަރަކު އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެމެރިކާ އަސްކަރީ އެހީ ބަލައިގަންނަ ނަމަ އެމެރިކާގެ އަސާސްތަކާއި އުސޫލުތަކާ ހިލާފު ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ސޭންޑާރސް ވިދާޅުވީ އާންމުންނާއި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކަށް ދޭ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބީ އަސާސްތަކަށް ބުރޫއަރާ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 9،000 ން މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ މިންވަރާއި ހަރުކަށިކަން ކުށްވެރިކޮށް އުފުލާ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބޭފުޅެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އިސްރާއީލަށް ކުރިމަތިވި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސޭންޑާރސް ވަނީ ޣައްޒާގެ މައްސަލައަށް ޓަކައި ސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

އިސްރާއީލަށް ފާޑުވިދާޅުވެ މިފަދަ ވާހަކަފުޅެއް ދެއްކެވިއިރު، ސޭންޑާރސް ވަނީ މިއަހަރުގެ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސޭންޑާރސްގެ އަމާޒަކީ، އެގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ހަމަހަމަ އަދި އިންސާފުވެރި އެމެރިކާއެއް ގެނައުން ކަމަށް އޭނާވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް