ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 15:44
އަމާން އުދަރެސް ފްލެޓެއް
އަމާން އުދަރެސް ފްލެޓެއް
ރައީސް އޮފީސް
ގެދޮރުވެރިޔާ
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އިއުލާންކޮށްފި
 
ފުރަތަމަ 4،000ގައި ހިމެނޭ 2 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓް ލިބޭނީ 73 މާކްސްއިން މަތިން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް
 
ފުރަތަމަ 4،000ގައި ހިމެނޭނީ 3 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓް ލިބޭނީ 76 މާކްސްއިން މަތިން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް
 
ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދެއްވުމަށް ރައީސް ވަނީ ނިންމަވާފައި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލޭ ސަރަހައްދުން ފްލެޓް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް، އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، އެ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ދާއިމީ ލިސްޓުގެ އިތުރުން، ފަހިދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނުން މިހާރު އިމާރާތްކުރަމުން ގެންދާ 4،000 ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުވެސް އާންމުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން އެ 4000 ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެެއިން، 3 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓް ލިބޭނީ 76 މާކްސްއިން ފެށިގެން މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށެވެ. އަދި 2 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓް ލިބޭނީ 73 މާކްސްއިން ފެށިގެން މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ވަނީ، 4،000 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބުމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެފަރާތަކަށް ލިބޭ ފްލެޓް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށާއި، އެގޮތުން ގުރުއަތުލުމަށް ހާޒިރުވާނެ ދުވަހާއި ގަޑި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އަންގާނެކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި 4000 ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ، ނަމަވެސް ޝަރުތުހަމަވާ ކަމަށް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ފުލެޓެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން، ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން ދެމަފިރިން ވަކިން ހުށަހަޅައިގެން ފްލެޓް ލިބުމަށް ހޮވިފައިވާނަމަ ފްލެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެމަފިރިންނަށް 1 (އެއް) ފްލެޓެވެ. ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް 1 (އެއް) ފްލެޓް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި 20،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 13،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ޝަރުތު ހަމަވެއެވެ. ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގުޅިފަޅު، އުތުރުތިލަފަޅު، ގިރާވަރުފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް3 މާލޭގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާދެއްވުމަށް އާޒިމް އަނެއްކާވެސް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
ފްލެޓު މައްސަލާގައި ސިއްރު މައުލޫމާތު ހިމެނޭތީ މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
ފުލެޓް ލިސްޓް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ލިސްޓް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރަނީ
ފްލެޓް ލިސްޓުގައި ގޯހެއް ހަދާފައެއް ނޯންނާނެ، ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ދީ: އަކްރަމް
މި ސަރުކާރު މޮޅީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ނިގުޅައިގަތުމަށް: މެންބަރު ޔައުގޫބް
ފްލެޓް ދޫކުރާނީ މިނިވަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން، އަންނަ ހަފުތާގައި ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނަން - ހައިދަރު
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް