ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 21:01
އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގްޓަރޭޒް
އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގްޓަރޭޒް
ރޮއިޓާސް
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އދ.އިން ގޮވާލުން
ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާންތަކާއި ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް އދ.އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
 
ގުޓަރޭޒް ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ 1400 މީހުން މަރާލި ހަމާސްގެ ރޮކެޓް ހަމަލާވެސް ކުށްވެރި ކުރައްވާފަ

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ އިސްރާއީލްގެ ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ހަމަލާތައް ދެމުންދާތާ ތިން ހަފުތާއަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާއިރު، އަދިވެސް ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިނުލައި ބޮޑުޤަތުލް ޢާއްމެއް ހިންގަމުންދާތީ އދ.ގެ އޮފިޝަލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. 

އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލާއި ހަމާސް ފަދަ ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކާއި ހަމާސްގެ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކާއި އެއްގަމު ހަމަނުޖެހުންތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަނގުރާމަ ވަނީ ވަރުގަދަވެފަ އެވެ.

ގުޓެރޭޒް ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ 1400 މީހުން މަރާލި ހަމާސްގެ ރޮކެޓް ހަމަލާވެސް ކުށްވެރި ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 8،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާތީ އެކަންވެސް އޭނާ ވަނީ ކުށްވެރި ކުރައްވާފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޣައްޒާއިން މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

އދ.ގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީގެ ވެރިޔާ ފިލިޕޯ ގްރޭންޑީ ވަނީ ބައިބައިވެފައިވާ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ޤަރާރުތައް ފާސްކޮށްދިނުމަށް ސީދާ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ހަތަރު ޑްރާފްޓެއް ފެއިލް ކޮށްލާފައިވާއިރު، އެއްވެސް ގަރާރެއް ފާސްކުރަން ކައުންސިލް ވަނީ ނުކުޅެދިފަ އެވެ.

Advertisement

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައިވެސް ޚިޔާލުތަފާތުވެ ބައިބައިވެފައިވާއިރު، އެއްބަޔަކު ބުނަނީ އިސްރާއީލްގެ އަމިއްލަ ދިފާޢުގައި ހަމަލާދިނުމުގެ ޙައްޤު އޮންނާނެކަމަށެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ޢާއްމުންނަށް ހަމަލާތައް އަމާޒުވަމުންދާތީ އަނެއްބަޔަކު ބުނަމުންދަނީ އިސްރާއީލުން ކުރަނީ ހަނގުރާމައެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ ޤަތުލް ޢާއްމެއް ކަމަށެވެ. 

ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އެއްގަލަކަށް ނޭރި މައްސަލަ ދިގުލައިގެން ދިއުމާއެކު ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް މިވަގުތަށް ބޭނުންވަނީ ޣައްޒާއިން މީހުން ހުސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ގްރޭންޑީ ގެންދަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އިސްރާއީލުން ބުނަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުކުރަނީ އިސްރާއީލުގެ ސިޓީތަކަށް 4،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރޮކެޓް ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައިވާ ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދީފައިވާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން، އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކަށް އެކަނިވެސް ލިބުނު ގެއްލުންތައް 500 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ އެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް ގްޓަރޭޒްގެ ބަޔާނުގައި އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވެއެވެ. އެބަޔާނުގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްރާއިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދީ ރޮނގުތައް އިތުރަށް ހޫނުވެގެންދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އެއްބައިވަންތަ މަގެއް ހުށަނާޅާ ފާއިތުވެދާ ކޮންމެ ދުވަހަކާއެކު، އެ ބިރުވެރިކަން އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށްވެސް ގްޓަރޭޒްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.  

ބައިނަލްއަގްވާމީ ސުލްހަ އާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މެންޑޭޓް ދަމަހައްޓަން ނުކުޅެދިފައިވާ، ސިޔާސީ މަސްލަހަތުތަކުގެ ސަބަބުން އދ.ގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އިދާރާ އޮތީ ފުނޑުފުނޑުވެފަ އެވެ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި އދ.ގެ އެހެން އޮފިޝަލުން މިހާރުން މިހާރަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަމުން އަންނައިރު، ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ ޣައްޒާގެ މުސްތަގުބަލް ފެންނަނީ ވަރަށް ގޯސްކޮށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް