ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 22:14
ތިލަފުށި ފޭސް 2
ތިލަފުށި ފޭސް 2
އަރބަންކޯ
ތިލަފުށި ފޭސް 2 ހިއްކުން
ތިލަފުށި ފޭސް 2ގެ ފުރަތަމަ ބައި ހިއްކައި ނިންމައި، އިތުރު ބައި ހިއްކަން ފަށައިފި
 
އޭރިއާ އޭ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ

ތިލަފުށީ ފޭސް 2 ހިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޭރިއާތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަމަތަމަ އޭރިއާ (އޭރިއާ ބީ) ހިއްކައި ނިމިފައިވާކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

މިއީ 39.6 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެކެވެ. މި އޭރިއާ ހިއްކައި ނިމުމާއެކު، އޭރިއާ އޭ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

އޭރިއާ އޭ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުނެއެވެ. އޭރިއާ އޭގެ ގޮތުގައި ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 71.5 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެކެވެ.

ތިލަފުށީ ސިނާއީ މަޝްރޫއަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން އަރބަންކޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކައި ނިމުމުން، ތިލަފުށި މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ދަށުން އުމްރާނީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ޖާގަ ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޮޑެތި ބިންތައް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ. އަދި ތިލަމާލެ ބްރިޖުން ހުޅުމާލެ، މާލެ، ވިލިމާލެ، އަދި ގުޅީފަޅު ތިލަފުއްޓާ ގުޅުވާލެވުމުން މި ސަރަހައްދަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން އިންގިލާބީ ކުރިއެރުންތަކެއް އަންނާނެކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް