ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 07:26
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
އަންހެން މެންބަރުންނަށް އެލަވަންސެއް ދިނުން
މަޖިލީހަށް ހޮވުމުން އަންހެން މެންބަރުންނަށް ޕާޓީން އެލަވެންސް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން އިހުލާސްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ: ރޮޒެއިނާ
 
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މަޖިލީހުގައި މަދުވެގެން 20 އިންސައްތަ ގޮނޑިއަށް އަންހެނުން ކުރިމަތިލުމަށް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންނެވި
 
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވީހާވެސް ގިނަ އަންހެނުން ބައިވެރިވެ، ހޮވިގެންދިއުމަކީ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި

މަޖިލީހަށް ހޮވޭ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އަންހެން މެންބަރުންނަށް ޕާޓީން އެލަވެންސް ދެއްވާނެ ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމުން އެމަނިކުފާނުގެ އިހުލާސްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވީހާވެސް ގިނަ އަންހެނުން ބައިވެރިވެ، ހޮވިގެންދިއުމަކީ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މުއިއްޒުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މަޖިލީހުގައި މަދުވެގެން 20 އިންސައްތަ ގޮނޑިއަށް އަންހެނުން ކުރިމަތިލުމަށާއި ހޮވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މަޖިލީހަށް ހޮވޭ ކޮންމެ އަންހެން މެންބަރަކަށް މަޖިލީހުން ލިބޭ މުސާރައާއި އިނާޔާތުގެ އިތުރުން ޕާޓީން ހާއްސަ އެލަވެންސެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒުގެ މިވާހަކަފުޅަށް ރައްދު ދެއްވައި ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މަޖިލީހަށް އަންހެން މެންބަރުން ހޮއްވަވަން ހަގީގަތުގައި ވެސް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޚަރަދު ކުރަންވީ ކެމްޕޭނަށް ކަމަށެވެ. އެހީތެރިކަން ބޭނުންވަނީ ހޮވުމުން ނޫން ކަމަށާއި ހޮވުމުން އެލަވެންސެއް ދިނުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވެ އެމަނިކުފާނު މިހާރު ވިދާޅުވާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އިހުލާސްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓަށް އެމަނިކުފާނު އައްޔަން ކުރައްވާނެ އަންހެނުންގެ އަދަދުން އެމަނިކުފާނުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގޭނެ ކަމަށް ވެސް ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރާ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދޭން ރޮޒެއިނާ އެދިވަޑައިގެންފި
93 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން އެންމެ 3 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ލިބުން ލަދުވެތި، ކޯޓާ ސިސްޓަމްގެ ބޭނުން ބޮޑު - ރޮޒައިނާ
ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ނުކުމެ އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ފާސްކުރި ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރެއްވީ ގޮތްހުސްވެގެން: ރޮޒައިނާ
މަޖިލީހުގެ %33 އަކީ އަންހެނުންކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހެއް
އެސްއޯ އަދި ފްރަންޓްލައިން ފުލުހުން ތިއްބާ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ގައިގައި އަތްލި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ސާފު ޖަވާބެއް ނެތް!
"ކައުންސިލްގެ ލިޔުން އެކަނި އޮވެގެން ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ %60 އަކީ އަންހެނުން" - ރޮޒައިނާ