ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 09:17
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި، މެނޭޖަރު ލީގަލް ކާމް ކޮމްޕެނީގެ ސެކްރެޓަރީ އަބްދުﷲ ނާހިދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި، މެނޭޖަރު ލީގަލް ކާމް ކޮމްޕެނީގެ ސެކްރެޓަރީ އަބްދުﷲ ނާހިދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން
ޒުވާން އުމުރުގައި ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، ޕެކޭޖްތައް ތައާރަފްކުރަން: ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަން
 
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހައްޖާއި އުމްރާއަށް ދިއުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އަޅުކަން އަދާނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ހިތާމަކުރާ މަންޒަރު ފެނޭ
 
ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރޭ

ޒުވާން އުމުރުގައި ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ކަމަށާއި، ޒުވާނުންނަށް އަޅުކަމަށް ދިއުމަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ޕެކޭޖްތައް ތައާރަފްކުރާ ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، މެނޭޖަރު ލީގަލް ކާމް ކޮމްޕެނީގެ ސެކްރެޓަރީ އަބްދުﷲ ނާހިދު ވިދާޅުވީ، ޒުވާން އުމުރުގައި ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ބާރު އަޅާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަންޖެހޭނީ އުމުރުން ދުވަސްވުމުން، ކުށްފާފަތަކުން ދުރުހެލިވެ، އަޅުކަމަށް އެއްކޮށް ހުސްވުމަށްފަހު ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އެއީ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް ނޫންކަމަށާއި، މިހާރުވެސް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހައްޖާއި އުމްރާއަށް ދިއުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އަޅުކަން އަދާނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ހިތާމަކުރާ މަންޒަރު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ނާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޒަމާނުއްސުރެ ގަބޫލުކުރެވިފަ މި އޮންނަގޮތަށް، މުސްކުޅިވީމަ ކުށްފާފަތަކުން ސަލާމަތްވެ، އަޅުކަމަށް އެއްކޮށް ހުސްވެގެން ހައްޖާ އުމްރާގެ އަޅުކަން މި އަދާކުރަނީ. އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޮވޭ. ހަޔާތުގެ މަސައްކަތާ ދުނިޔެވީ ކަންކަމާ މަޝްޣޫލުވެވެނީ ޒުވާން ދުވަސްވަރު، ފައިސާ ހޯދުމާ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް. އެކަމަކު ގައިގަ ބާރު ހުރެ އަޅުކަން އަދާކުރެވޭނީ ޒުވާން ދުވަސްވަރު އަޅުކަން އަދާކުރީމަ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާ، އަދި އެކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމެއް، ޒުވާނުން ހައްޖާ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް އަހުލުވެރިވެ، ޒުވާނުން ހައްޖާ އުމްރާގެ އަޅުކަން ގައިގަ ބާރުހުރެ ކުރުން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ، މުސްކުޅިވެ ގައިބާރު ދެރަވާ ހާލަތުގަ އަޅުކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެވޭތީ، އެކަމުގެ ހިތާމަ އެބަ ކުރޭ އެތައް ބަޔަކު އަޅުކަމަށް ގޮސް. އެއީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަ ކުރަން ބޭނުންވާތީ. އެއީ ހައްޖު، އުމުރުން އެއްފަހަރު މި ފަރުޟުވަނީ.
މެނޭޖަރު ލީގަލް ކާމް ކޮމްޕެނީގެ ސެކްރެޓަރީ، އަބްދުﷲ ނާހިދު

ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނާހިދު ވިދާޅުވީ، ފަސްވަނަ ރުކުން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހައްޖާއި އުމްރާގެ މުހިންމުކަމާއި، ހައްޖާއި އުމްރާ އަދާކުރާނެ ގޮތާއި، އެކަމަށް ތައްޔާރުވާނެ ގޮތްތައް ކިޔައިދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމުން ޒުވާނުންނަށް ގިނަ މެސެޖްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާހިދު، ވިދާޅުވީ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ކުރިއާ ޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އުމްރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޒުވާން ކުދިން އުޅޭ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ ޒުވާނުން މިކަމަށް އަހުލުވެރިވާނެ ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގަވެސް ޒުވާނުންނަށް އެކަންކަން ކިޔައިދީ، ކުޑައިރުއްސުރެ، އުމްރާއާ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ އެ މީހާގެ ގައިބާރު ހުންނަ ވަގުތު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން ކިޔަވައިދެވިގެން ކަމަށް މިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިކުރުވޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަ އޮންނަ އާދައެއް މީ ފައިސާ އެއްކުރުމުގަ، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަޔާތުގަ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ފައިސާ އެއްކުރަންޖެހޭތީ، އެއީ އުދަނގޫ ކަމަކަށް ވެފަ މި އޮންނަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ އުމްރާ ސޭވިންގ ޕެކޭޖްތައް ހުންނާނެ. އަދި ހައްޖުގެ ސޭވިންގ ޕެކޭޖް ހުންނާނެ، ކުދި އަދަދުތަކުން ދައްކަމުން ގޮސްފަ. މިސާލަކަށް: ކޮފީއަށް ގޮސްފަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހޭދަކުރާ ފައިސާ ހޭދަކުރަމުން ގޮސް އުމްރާގެ އަގު އަދާކުރެވޭނެ. ޒުވާނުންނަށް ފަހި ފުރުސަތެއް އޮންނަ ގޮތަށް މިހާރު ޚިދުމަތްތައް ރާވާލާފަ ހުންނާނީ.
މެނޭޖަރު ލީގަލް ކާމް ކޮމްޕެނީގެ ސެކްރެޓަރީ، އަބްދުﷲ ނާހިދު

ނާހިދު ވިދާޅުވީ، ޒުވާނުންނަށް އަޅުކަމަށް ދެވޭ ގޮތަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭ ކަމަށާއި، ތައާރަފްކުރާ ޕެކޭޖްތަކުގައި ވެސް ޒުވާނުންނަށް ފަސޭހައިން ދަރިންނާއި އާއިލާ ގޮވައިގެން ދެވޭގޮތަށް ދުވަސްތައް ކަނޑައަޅާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
28 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:20
އާލީ
ހައްޖުގެ ވާހަކަ ކަލޭމެން ނުދައްކާ. ޒުވާން އުމުރުގަ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އަށް ފައިސާ ދެއްކީމާ ދެވޭވަރު މިވަނީ މުސްކުޅި ވާފަހުން. ދެން ކިހިނެއް ޒުވާން އުމުރުގަ ޙައްޖަށް ދާނީ؟
ގުޅުންހުރި
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ޕްރައިވެޓް ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވައިނުލައި އޮތުމަކީ ދެރަކަމެއް: ޑރ. ޒާހިރު
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިލޭ ހައްޖަށްދާ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލުމަކުން
އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއަރސްގެ، "ފަރީ" ގްރޫޕާއި އެކު އުމްރާ އަށް ދާން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް
އުސޫލާ ހިލާފަށް އުމްރާއަށް ގެންދިއުމަށް އިއުލާންކޮށް ފައިސާ ނަގަމުންދާ ދެ ކުންފުންޏަކާއި މެދު ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް މާރކެޓް ކުރުމަށް އެޖެންޓުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި
ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހައްޖާއި އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ދައްކާ އަގު ކުޑަކުރާނަން: މިނިސްޓަރު ޝަހީމް
ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ހައްޖު ޖާގައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
ފަރީ އުމްރާ ގްރޫޕުން، ރަމަޟާން މަހުގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ އިތުރު ދަތުރުތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި