ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 19:24
ކެނެރީގެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން އިން މީހަކު ފޮނުވާލަނިކޮށް
ކެނެރީގެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން އިން މީހަކު ފޮނުވާލަނިކޮށް
ރާއްޖެއެމްވީ
މޭ 6 ގެ ހަމަލާ
މޭ6 ގެ ހަމަލާ: ކޮމިޓީން ނިންމީ މޭ ހައެއް ހަމަލާގެ މުޅި ރިޕޯޓް ނުދޭން
 
ރިޕޯޓް ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްގެން
 
އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅީ މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން
 
އެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރަން ނިންމިކަން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފަ

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ހިންގި އިންކުއަރީގެ މުޅި ރިޕޯޓް ހޯދަން އެދުމުން އެ ރިޕޯޓް އާއްމު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

241 ކޮމިޓީން އެ ގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ މުޅި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުމަށް މީހަކު އެދިފައިވާތީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅީ މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ޖުލައި 2021 ގައި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން ވަނީ އެ ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓްގެ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އޭރު އާއްމު ނުކުރާ މައުލޫމާތުތަކާއެކު މުޅި ރިޕޯޓް ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ. ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރަން ނިންމިކަން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުން ހިންގި ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީއަށް ފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ކަންކަން ހަރުދަނާކުރަން ޖުމްލަ 45 ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުގައި ދީފައިވާ 45 ރިކޮމެންޑޭޝަންގެ ތެރޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ 10 ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސާ ގުޅޭ ހަ ރިކޮމެންޑޭޝަން ވަނީ ހުށަހަޅާފައވެެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް