ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 14:45
ސްޓެލްކޯގެ ސީއެސްއާރުގެ އެހީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް
ސްޓެލްކޯގެ ސީއެސްއާރުގެ އެހީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯގެ އެހީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް
ސްޓެލްކޯގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން 500،000.00ރ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކޮށްފި
 
ސްޓެލްކޯގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ލޮބީ ސަރަހައްދުގައި ފަންޑުފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފައިވޭ
 
ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން މި ފައިސާގެ އެހީގެ ޗެކް އައިއޭސީ އާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް
 
ހޯމަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ފައިސާ އައިއޭސީ އާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ

ސްޓެލްކޯގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން 500،000.00ރ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ހައްދުފަހަނައެޅި އަސްކަރިއްޔާ އިން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި، ސްޓެލްކޯގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން އެއްކުރި 500،000.00 (ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) "އަހަރުމެން ފަލަސްތީނާއެކު ފަންޑަށް" މިހާރުވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ފައިސާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) އާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން މި ފައިސާގެ އެހީގެ ޗެކް އައިއޭސީ އާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފްއެވެ. އަދި އައިއޭސީ ގެ ފަރާތުން ޗެކާ ހަވާލުވެލެއްވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިންގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު އިގްބާލްއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް އައިއޭސީ ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފަންޑު ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ސްޓެލްކޯގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ލޮބީ ސަރަހައްދުގައި ފަންޑުފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް