ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:36
ފެމިލީ ކޯޓުގައި ގިނަ ކައިވެނިތަކެއް ތާވަލު ކުރި ދުވަހެއް
ފެމިލީ ކޯޓުގައި ގިނަ ކައިވެނިތަކެއް ތާވަލު ކުރި ދުވަހެއް
ފެމިލީ ކޯޓު
ފެމިލީ ކޯޓު
މި އަހަރު އެންމެ މަދުން ކައިވެނިކޮށްދީފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު، ވަރީގެ ނިސްބަތެއް މަދެއް ނުވޭ
 
މި އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ކައިވެނިކޮށްދީ، އެންމެ މަދުން ވަރިކޮށްދީފައިވަނީ ޖުލައި މަހު

ހުސްވި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފެމެލީ ކޯޓުން 131 ކައިވެންޏާއި 97 ވަރި ކޮށްދީފައިވާކަން އެ ކޯޓުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

އާންމުކޮށް ވެސް ވަރި ގިނަ މި ރާއްޖޭގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ކައިވެނި ކުރާ އަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަރިވެ އެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އިން ފެށިގެން ވެސް އެވްރެޖްގޮތެއްގައި 194 ކައިވެނި ކޮށްދީފައިވާއިރު، އެވްރެޖްގޮތެއްގައި 101 ވަރި ކޮށްދީފައިވެ އެވެ.

މި އަހަރުގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނައިން ކައިވެނިކޮށްދީފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އެވެ. އެ މަހު 285 ކައިވެނިކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ މަހަކީ މި އަހަރު އެންމެ ވަރި މަދު ވި ވެސް މަހެވެ. އެގޮތުން ޖުލައި މަހުގައި 55 ވަރިކޮށްދީފައިވެ އެވެ.

Advertisement

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ މަދުން ކައިވެނިކޮށްދީފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހު އެވެ. އެމަހު 114 ކައިވެނިކޮށްދީފައިވާއިރު، އެންމެ ގިނައިން ވަރިކޮށްދީފައިވަނީ މެއި އަދި އޮގަސްޓުމަހު އެވެ. އެގޮތުން އެ ދެ މަހުގައި ކޮންމެ މަހަކު 132 ވަރިކޮށްދީފައި ވެ އެވެ.

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައި ވަރިވުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 111 މައްސަލައެއް ނުނިމި ހުރި އިރު، ވަރިކުރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ 36 މައްސަލައެއް އަދި ވެސް ނުނިމި އެބަ ހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަރިއާ މެދު ޝައްކުވެގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އެއް މައްސަލައާއި ވަރި ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 33 މައްސަލައެއް އަދި ނުނިމެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް