ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 16:23
އެސްޓީއޯ ހެޑް ކުއާޓާސް
އެސްޓީއޯ ހެޑް ކުއާޓާސް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯ
ބޭސް އެތެރެކުރުމަށް އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަން އެސްޓީއޯއިން ދޮގުކޮށްފި
 
އެސްޓީއޯއިން ބޭސް ގެނައުމަށް ވަމުންދާ އެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލަން އިންތިޚާބީ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވި
 
އެފަދަ ކަމެއް ހުއްޓާލުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސްޓީއޯއަށް އަދި އަންގާފައެއްނުވޭ
 
އެސްޓީއޯއިން މީޑިޔާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނީ މި ވަގުތު އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް

އެސްޓީއޯއިން އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކުން ބޭސް ގެނައުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން މިކަން ދޮގުކޮށްފައި މިވަނީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ފިރުޒުލް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެސްޓީއޯއިން އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކުން ބޭސް ގެނައުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލަން އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވިކަމަށް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެސްޓީއޯއިން މީޑިޔާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނީ އެކުންފުނިން މި ވަގުތު އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ކަމެއް ހުއްޓާލުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ކުންފުންޏަށް އަދި އަންގާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެސްޓީއޯއިން އިންޑިޔާގެ ޓެމިލްނާޑޫގެ ކުންފުންޏަކުން ބޭސް ގެނައުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން އުޅޭކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ނޫސްތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ޚަބަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދަންނަވަމެވެ. އެފަދަ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި އެސްޓީއޯއިން މި ވަގުތު ސޮއިކުރަން ނޫޅޭކަމަށާއި، އެފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ކުންފުންޏަށް އަދި އަންގާފައި ނުވާކަންވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
އެސްޓީއޯއިން މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖުގައި ވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކާއެކު އެސްޓީއޯއިން ބޭސް ގެނައުމަށް ވަމުންދާ އެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް މަޑު ޖައްސާލަން އިންތިޚާބީ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވީ މި މަރުހަލާގައި އެ މަސައްކަތް "އެގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް" ކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ (ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު) ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުން، މީ ދިވެހިންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ހައްސާސް ކަމަކަށް ވާތީ، މި މަރުހަލާގަ މިކަހަލަ މަސައްކަތެއް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަތުން އޮތް ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ، މި މަރުހަލާއަށް އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖައްސާލަދެއްވަން އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާ.
ފިރުޒުލް

އެހެން ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލަން ޑރ. މުއިއްޒު އެންގެވީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއް ފިރުޒުލް ވިދާޅެއްނުވެއެވެ. އަދި މި ދުވަސްވަރު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތުގެ މައުލޫމާތުވެސް ފިރުޒުލް ދެއްވާފައެއްނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް