ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:14
އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުލްލަތީފް
އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުލްލަތީފް
ފޭސްބުކް
ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން
ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހުރި ނަމަވެސް ފަލަސްތީނަށް ނަސްރު ދޭންޖެހޭ: ޑރ.އިޔާޒު
 
ފަލަސްތީނަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބެންދެން ދިވެހިން ތިބޭނީ އެ ގައުމާއި އެކު
 
ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލާގައި މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތް އެކަމަކައިގެން އުޅެންޖެހޭ ކަމެއް
 
ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ އަކީ ވަކި މީހެއްގެ ކަމެއް ނޫން

ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހުރި ނަމަވެސް ފަލަސްތީނަށް ނަސްރު ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުލްލަތީފް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ޑރ.އިޔާޒު މިހެން ގޮވާލެއްވީ ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ފާޑުކިޔަވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ފަރުދީގޮތުން ކުރެވުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންވައިގެން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

މި ފާޑުކިޔުންތަކާއި ގުޅިގެން ޑރ.އިޔާޒު ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ އަކީ ވަކި މީހެއްގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތް އެކަމަކައިގެން އުޅެންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަންކަމުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިހުރި ނަމަވެސް، އެކަންކަން އެއްފަރާތްކޮށް ފަލަސްތީނަށް ނަސްރުދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޑރ.އިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވެސް ވެސް ވަނީ ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން އަބަދުވެސް ތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ. ޑރ.ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބެންދެން ދިވެހިން ތިބޭނީ އެ ގައުމާއި އެކު ކަމަށެވެ. ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އަދި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު އަލް އަގްސާ މިސްކިތް ދިފާއުކުރުމަކީ ރާއްޖެއާއި ދިވެހިން ސިޔާސާތުކަމަށެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ދިފާއުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދަނީ އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. އަދި މާލެސިޓީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީފޮނުވުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހިނގަމުންދާ ފަލަސްތީނު އިސްރާއީލު ހަނގުރާމައިގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. އަދި އިންސާނީ އެހީއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުން ގާޒާ ހިފުމަށް ފަހު ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާ މެދު ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ކެބިނެޓް ގައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރު ވަނީ
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ގާޒާ އިން ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ 83 މީހުން މަރާލައިފި
އިޒްރޭލުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރަމުން ދާއިރު އިސްލާމީ ގައުމު ތަކުގެ ވެރިން ކޮބާ؟
އިޒްރޭލްގެ އުދުވާން ކިތަންމެ ދިގުލައި ދިޔަޔަސް ހަމަލާތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގައި ދެމި ތިބޭނަން: ހަމާސް
ރަފާ އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އދ ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އިޒްރޭލުން ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފި
ގާޒާ އިން ވަގުތުން އިޒްރޭލް ސިފައިން ފޭބުމަށް އަރަބް ލީގުން ގޮވާލައިފި
ގާޒާގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި ކާނާ ލިބުން ހުއްޓިއްޖެ
ބައިނަލް އަގްވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ މިނިވަން ފަލަސްތީން ދައުލަތަކަށް ސައުދީން ތާއީދު ކުރަން: ވަލީއަހުދު