ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 22:36
ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު
ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު
މިހާރު
ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު
ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަން އަންގައިދިނުމަށް ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޮޑު ރެލީއެއް ބާއްވަނީ
 
ހުކުރު ދުވަހު މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައިވެސް ފަންޑްރައިޒިންގ އިވެންޓްތައް ކުރިއަށްދާނެ
 
މި ރެލީ ކުރިއަށް ދާނީ ހުކުރު ދުވަހު ގެ ހަވީރު ރަސްފަންނުން ފެށިގެން އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަށް
 
މި ރެލީ އަކީ 2014 ވަަނަ އަހަރު ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުގައި އޮތް ބޮޑު ރެލީގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕަކުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ ރެލީއެއް

ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަން އަންގައިދިނުމަށް ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޮޑު ރެލީއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރާގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) ގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ އިބްރާހިމް ޝާޒް ވިދާޅުވީ، އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ރެލީއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޝާޒް ވިދާޅުވީ، މި ރެލީ އަކީ 2014 ވަަނަ އަހަރު ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުގައި އޮތް ބޮޑު ރެލީގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕަކުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރެލީއެއްކަމަށެވެ. އަދި މި ރެލީ ކުރިއަށް ދާނީ ހުކުރު ދުވަހު ގެ ހަވީރު ރަސްފަންނުން ފެށިގެން އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަކަމަށް ޝާޒް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ޝާޒް ވިދާޅުވީ، ހުކުރު ދުވަހު މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައިވެސް ފަންޑްރައިޒިންގ އިވެންޓްތައް ކުރިއަށްދާނެކަމަށެވެ.

ޝާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިވަގުތު ހަމައެކަނި ޣައްޒާއަށް ބޭނުންވަނީ ފައިސާގެ އެހީ ނޫންކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ހައްގުގައި އަޑު އުފުލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީއަށް ޕްރެޝަރ ކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ.

އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ އަޑު އުފުލުމަށް ގޮވާލަން. މިވަގުތަކީ ހަމައެކަނި ޣައްޒާ އަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފައިސާއަކުން، ޑޮނޭޓް ކުރުމަކުން އެކަންޏެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އަޑު އުފުލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީއަށް އެބަ ޕްރެޝަރ ކުރަންޖެހޭ. ސީޒް ފަޔަރަ އަކަށްގޮސް ނޫނީ ހުޔުމިޓޭނިއަން ވިންޑޯއެއް ދީ. މިހާރުވެސް ރަފާ ބޯޑަރ ކައިރީގައި އެތައް ބައިވަރު ޖަމިއްޔާތަކެއްގެ އެއިޑް އެބަހުރި ވެއްދޭނެ ގޮތެއް ނެތިފަ. އެކަހަލަ ފުރުސަތަކަށްވެސް އަޑު އުފުލާ އެކަންތައްތަކުގައި އެ ޒުވާނުން އަޑު އުފުލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުވެސް އޭގަި ބައިވެރިވާނެ.
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) ގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ އިބްރާހިމް ޝާޒް

ޝާޒް ވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ އަޑު އުފުލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަން އަންގައިދިނުމަށް "ދިވެހިންގެ ބޮޑު އެއްވުން" މި ނަމުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރުވެސް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ވަނީ އެއްވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ މި އެއްވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި އިސްވެރިންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
33%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުން ގާޒާ ހިފުމަށް ފަހު ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާ މެދު ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ކެބިނެޓް ގައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރު ވަނީ
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ގާޒާ އިން ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ 83 މީހުން މަރާލައިފި
އިޒްރޭލުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރަމުން ދާއިރު އިސްލާމީ ގައުމު ތަކުގެ ވެރިން ކޮބާ؟
އިޒްރޭލްގެ އުދުވާން ކިތަންމެ ދިގުލައި ދިޔަޔަސް ހަމަލާތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގައި ދެމި ތިބޭނަން: ހަމާސް
ރަފާ އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އދ ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އިޒްރޭލުން ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފި
ގާޒާ އިން ވަގުތުން އިޒްރޭލް ސިފައިން ފޭބުމަށް އަރަބް ލީގުން ގޮވާލައިފި
ގާޒާގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި ކާނާ ލިބުން ހުއްޓިއްޖެ
ބައިނަލް އަގްވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ މިނިވަން ފަލަސްތީން ދައުލަތަކަށް ސައުދީން ތާއީދު ކުރަން: ވަލީއަހުދު