ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 16:24
ޖަޕާނުގެ އެހީގައި ހަދިޔާކުރި ކިޓުތައް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރަނީ
ޖަޕާނުގެ އެހީގައި ހަދިޔާކުރި ކިޓުތައް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ޑްރަގް އަދި ޕްރިކަރސަރ ފީލްޑް ޓެސްޓް ކިޓް
ޔޫއެންއޯޑީސީގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް، ޑްރަގް އަދި ޕްރިކަރސަރ ފީލްޑް ޓެސްޓް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި
 
މިއީ ފުރަތަމަ މަރުހަލާއިން މަސްތުވާތަކެތި ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދޭނެ ކިޓުތަކެއް
 
މިއީ މަސްތުވާތަކެތި ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ރިއެޖަންޓް ޓޫލްސް ހިމެނިގެންވާ ވޯޓަރ ރެސިސްޓަންޓް ކިޓުތަކެއް

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި, ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)ގެ ފަރާތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް، ޑްރަގް އަދި ޕްރިކަރސަރ ފީލްޑް ޓެސްޓް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިޔާތެއްގައި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން މި ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފެވެ. ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިތަކެތި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޓަކެއުޗީ މިދޯރީއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ހެޑް އޮފް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޔޫނުސް ސަބާހް، ހެޑް އޮފް ކްރައިމް ސީން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުސްތާގް މުހައްމަދު، ހެޑް އޮފް އެވިޑެންސް ކޮންޓްރޯލް ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ މޫސާގެ އިތުރުން ޔޫއެންއޯޑީސީ މާލޭ އޮފީހުގެ ހެޑް އެންރިކޯ ބޮނެންސީނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

Advertisement

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހަދިޔާކުރި ޑްރަގް އަދި ޕްރިކަރސަރ ފީލްޑް ޓެސްޓް ކިޓުތަކަކީ، މަސްތުވާތަކެތި ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ރިއެޖަންޓް ޓޫލްތައް ހިމެނޭ، ވޯޓަރ ރެސިސްޓަންޓް ކިޓުތަކެކެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ މަރުހަލާއިން މަސްތުވާތަކެތި ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދޭނެ ކިޓުތަކެކެވެ. މި ކިޓުތަކުގެ އެހީގައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތައް ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި ޓެސްޓް ކިޓުތަކުގެ ސަބަބުން ފްރޮންޓްލައިން އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަވެ، ފީލްޑް އޮފިސަރުންނަށް ކްރައިމް ސީންގައި ހުންނަ ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް