ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 07:58
ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިން ވެލާނާ އެއަރޕޯޓުގައި
ބޭރުގެ އެއަރލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިން ވެލާނާ އެއަރޕޯޓުގައި
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ
މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 33 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ
 
ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ނިޔަލައަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 14.5 އިންސައްތަ އިތުރުވާނެ
 
މިއީ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ 2023 ގައި ހިމަނައިފައިވާ އަންދާޒާއާ އަޅައިބަލާއިރު 10.3 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެެއް
 
މިއީ މި އަހަރުގެ ނޮމިނަލް ޖ.ީޑ.ީޕީ ގެ ނިސްބަތުން 31.7 އިންސައްތަ

މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 33.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާން 2024ން 2026ގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ ލިބިފައިވާ މިންވަރަށާއި، ދުނިޔެ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ބެލެވެނީ 33,951.2 މިލިއަން ރުފިޔާ (33.9 ބިލިއަން) ކަމަށެވެ. މިއީ މި އަހަރުގެ ނޮމިނަލް ޖ.ީޑ.ީޕީ ގެ ނިސްބަތުން 31.7 އިންސައްތައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ 2023 ގައި ހިމަނައިފައިވާ އަންދާޒާއާ އަޅައިބަލާއިރު 10.3 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެެއް ކަމަށެވެ. އަދި 2023 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފައިވާ އަންދާޒާއާ އަޅައިބަލާއިރު 5.8 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ، ފާއިތުވި އަހަރު ހުށަހެޅި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީއާއި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އަންދާޒާތަކަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމުގައި ބެލެވުނު ނަމަވެސް، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ރިވައިޒް ކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ 2023 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފައިވާ އަންދާޒާތަކަށްވުރެ ދަށްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ކުރިން އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ މި އަހަރު އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ލަފާކުރި މިންވަރަށްވުރެ ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވަމުންދިއުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކުރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ، 2022 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މި އަހަރުވެސް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުންދިއުން ހިމެނެއެވެ.

އެގޮތުނ،ް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި ހިމަނައިފައިވާ އަންދާޒާއާ އަޅައިބަލާއިރު ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ނިޔަލައަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 14.5 އިންސައްތަ އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާކުރެވޭ އާމްދަނީއަކީ، މި އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފައިވާ އަންދާޒާތަކަށްވުރެ 10.9 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް