ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:55
ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އަދަދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން
ފަހު ވަގުތު ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެ ހިފަހައްޓައިފި
 
މެޗުގައި ރާއްޖެ އިން ލީޑު ނަގާފައި ވަނިކޮށް، ބަންގްލަދޭޝް އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ ފަހު ވަގުތު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބަންގްލަދޭޝާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު، 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ގަލޮޅު ރަަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުން ވެސްް ވަނީ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ގޯލު އޭރިޔާ ކުރިމަތިން ބަންގްލަދޭޝަްގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ފޮނުވާލި ހަމަލާ ރާއްޖޭގެ ގޯލް ކީޕަރު ޙުސެއިން ޝަރީފް ވަނީ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ރާއްޖޭގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައެއް ސެންޓޭ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއާ އެވެ.

މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ އޭރިޔާ ކުރިމަތިން ރާއްޖޭގެ ޙަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) އަށް ކުރި ފައުލަކަށް ވަނީ ހިލޭ ޖެހުމެއް ލިބިފަ އެެވެ. ހިލޭ ޖެހުމުގައި ސެންޓޭ ކުރިއަށް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ ހުރަަސް ދަނޑި މަތިން ބޭރަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ އޭރިޔާ ކައިރިން ބޯޅަ ހޯދައި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރަކީބް ޙަސަން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރުމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ބަންގްލަދޭޝްގެ ފައިސަލް އަޙުމަދު ފާހިމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން އޭނަ އަށް ލިބުނު ބޯޅަ އެއް ފަހަރުން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، ބޯޅަ ދިޔައީ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ބަންގްލަދޭޝް އިން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރަކީބް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ޜާއްޖޭގެ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ރާއްޖޭގެ ޑިފެންޑަރަަކަށް ހެދުނު ގޯހަކުން ބަންގްލެދޭޝްގެ ފާހިމަށް ލިބުނު ބޯޅަ އޭނާ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، ގޯލާ އަމާޒު ނުވެ ދިޔައީ ބޭރަށެވެ. މި ހާފުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފަ އެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ރާއްޖޭގެ އޭރިޔާ ބޭރުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ރަކީބް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް، އޭރިޔާ ތެރޭގައި ހުރެ ފާހިމް ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، ދިޔައީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑި މަތިން ބޭރަށެވެ. އޭގެ ފަހުން 74 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ މުޙައްމަދު ރާބިއުލް ޙަސަން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު ޙުސެއިން ވަނީ އަތުން ޖައްސައި، ކޯނަރަަކަށް ބޭރުކޮށްލައިފަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގައި ރާއްޖެ އިން ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އެގޮތުން ހަމްޕުގެ ބަދަލުގައި ޙަސަން ނަޒީމް (ޗޯޓު) ވަނީ ކުޅެން ނިކުމެފަ އެވެ. ޙަސަން ރާއިފް އަޙުމަދު (ހަންނަ) ގެ ބަދަލުގައި ނާއިޒް ޙަސަން (ދާދު) ވަނީ ކުޅެން ނިކުމެފަ އެވެ. ޙުސެއިން ނިހާންގެ ބަދަލުގައި މުޙައްމަދު އިރުފާން ވަނީ ކުޅެން ނިކުމެފަ އެވެ. މެޗުގެ 87 ވަނަ މިނެޓުގައި ރާއްޖެ އަށް ލީޑު ނަގައިިދިން ލަނޑު ޖެހީ ބަދަލަށް ކުޅެން ނިކުތް ޗޯޓު އެވެ. އެއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑިފެންސްގައި ހެދުނު ގޯހެއްގައި ލިބުނު ބޯޅަ، ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން ޗޯޓު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި ބަންގްލަދޭޝް އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. ރަކީބް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ސާދުއްދީން އެވެ.

ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލު ކުރާ ދެ ވަނަ ލެގު އޮންނާނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް