ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 05:24
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިމްރާން ތުރުކީއަށް
އިމްރާން ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 
މިއީ ތުރުކީވިލާތުގެ ވެރިކަންކުރާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޖަސްޓިސް ޕާޓީގެ ޚާއްސަ ދައުވަތަކަށް އެޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނީ މިއީ ތުރުކީވިލާތުގެ ވެރިކަންކުރާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޖަސްޓިސް ޕާޓީގެ ޚާއްސަ ދައުވަތަކަށް އެޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްކަމަށެވެ. އިމްރާންގެ އަރިހުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފިނޭންސް އަހްމަދު ޝަރީފް ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަތުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
25%
25%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ލިބޭ ލިސްޓުގައި ޖުމްލަ 6 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް
ކުރިއަށްހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީން މަޝްވަރާކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ނިއުޝާއަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ނަޒީރު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ
މިނިސްޓަރު އިމްރާން، އަލީ ރަމީޒަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމާލާއެއް އަމާޒުކުރައްވައިފި
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރެވުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން، ފަހަތައްޖެހޭނެކަމަށް ހީނުކުރައްވާ: އިމްރާން
ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހިންގި ގަތުލުއާންމު ކުށްވެރިކޮށް އިސްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި
އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ނިކަމެތިކަމާއި ބަލިކަށިކަން ގޮސްފައި އޮތް ހާލަތުން މުސްލިމަކަށް ވީތީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ - އިމްރާން
" އިސްލާމް ދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުުރުން މިއަދު މަދު، ދީނުގެ އަސްލު ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް މަގުދައްކަން ފަސޭހަ ކަމެއް "